Chcę się budować

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-położeniu-działki-zgodnie-z-MPZP.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.pdf

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie-o-wycofanie-wniosku-o-wydanie-warunków-zabudowy.docx

Deklaracja o wysokości opłat

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Opłaty

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr-działalności-regulowanej.doc

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.doc

Monitoring Miejski

INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH-z-MONITORINGU.pdf

LOKALIZACJA-KAMER-I-OBSZAR-OBJĘTY-MONITORINGIEM-WIZYJNYM.pdf

Wniosek-o-zabezpieczenie-danych-z-monitoringu.pdf

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Decyzja_zezwalajaca_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych.pdf

Karta-usługi-Udzielenie-zezwolenia-na-świadczenie-usługi.docx

Inform.-o-przeprow.-kontroli-zbiorników-bezodpływowych-po-zmianach.pdf

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zał.-1-Wniosek.doc

Zał.-2-Oświadczenie.docx

Zał.-3-Oświadczenie.docx

Podatki

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Azbest

Azbest_informacja.docx

Azbest_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobów.pdf

Wniosek-o-odbiór-i-utylizację-odpadów-zawierających-azbest.docx

Ogłoszenia (małe granty)

Oferta-Towarzystwo-Przyjaciół-Brzozowa-Zdroju-skan.pdf

FORMULARZ-UWAG.doc

zarzadzenie_174.pdf

Zlecanie zadań (małe granty)

Regulamin-małe-granty.pdf

wzór-uproszczonej-oferty-małe-granty-zał.-1-regulamin.rtf

sprawozdanie-z-realizacji-zadania-zał.-nr-5-regulamin.docx

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

Zgłoszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stałego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Wniosek-o-udostępnienie-dokumentacji-związanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Formularz-zgłoszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych.pdf

CEIDG-1_v_2.1.1.pdf

Wydział Finansowo-Budżetowy

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Azbest_informacja.docx

Azbest_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobów.pdf

Wniosek-o-odbiór-i-utylizację-odpadów-zawierających-azbest.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-środowiskowych-uwarunkowaniach-Karta-Usługi.docx

Zał.-1-Wniosek-o-wyd.-DUŚ.docx

Zał.-2-Oświadczenie.docx

Zał.-3-KIP-WZÓR.doc

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_wniosek.docx

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_warunki.docx

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu-do-zgłoszenia-zamiaru-usunięcia-drzewa_drzew.docx

Oswiadczenie_o_udostepnieniu_informacji_o_zamiarze_zlozenia_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.docx

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-2021.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usunięcie-drzewa-warunki.docx

Oświadczenie-o-posiadanym-tytule-prawnym.docx

SZKODY-ŁOWIECKIE-opis-spraw-2021.docx

Zgloszenie-szkody-lowieckiej.docx

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.doc

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zgłoszenie-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-1.doc

Oświadczenie-zgłaszającego-instalację-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-zał.-1.docx

Oświadczenie-zał.-2.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Załącznik-–-zgłoszenie-do-ewidencji-zbiornika-bezodpływowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-do-druku-1.doc

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

wniosek-o-zm.-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_polozeniu_dzialki_zgodnie_z_MPZP.docx

wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy_2024.docx

wzrór_-wycofanie-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wydział Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury

sklep-piwo-wniosek.docx

sklep-wino-wniosek.doc

sklep-wódka-wniosek.doc

gastronomia-piwo-wniosek.doc

gastronomia-wino-wniosek.doc

gastronomia-wódka-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-piwo-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-wino-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-wódka-wniosek.doc

jednorazowe-piwo-wniosek.docx

OŚWIADCZENIE-o-wartości-sprzedaży-napojów-alkoholowych.docx