Mieszkam w Brzozowie

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne regulujące gospodarkę odpadami na terenie naszej Gminy.

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity

Ustawa o odpadach

Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwały Rady Miejskiej

2023 r.

UCHWAŁA NR LXVI/662/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

2020 r.

Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”

UCHWAŁA NR LXVI/659/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”

Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR LXVI/660/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR LXVI/661/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzozów

2019 r.

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso