Mieszkam w Brzozowie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Osoby fizyczne lub pełnomocnicy zgłaszają rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m³/dobę w ramach na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  w ramach zwykłego korzystania z wód.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m³/dobę.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Wymagane dokumenty

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki)
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 • wielkość i rodzaj emisji
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji
 • informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

 • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu)
 • kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków
 • opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
  • głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych
  • chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego
 • kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji)
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia   przez pełnomocnika
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Formularze

Wniosek-zgłoszenie można pobrać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa lub korzystając z umieszczonego poniżej formularza.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  w Brzozowie lub wpłacając na rachunek bankowy w/w urzędu Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie Nr 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001 (dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia)

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Budynek PGK Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10
tel. 13 306 10 88

 

Formularze

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zał.-1-Wniosek.doc

Zał.-2-Oświadczenie.docx

Zał.-3-Oświadczenie.docx