Opieka i wsparcie

Niepełnosprawność

Zależy nam na szczęściu każdego mieszkańca naszej Gminy, lecz wiemy, że nie wszystkim dane były równe szanse. Jest wśród nas bardzo ważna dla nas grupa, która wymaga naszej szczególnej troski. Wśród brzozowian są osoby o obniżonej sprawności, wymagające szczególnego podejścia w procesie edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.  Im staramy się pomóc poprzez organizację klas integracyjnych w szkołach i pomoc specjalistów.

Mężczyzna w fartuchu w paski prezentuje obraz z namalowanym bocianem

Dorośli mogą skorzystać z bogatej oferty oferowanej przez placówki gminne – Warsztat Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy. Samorząd nie byłby w stanie sprostać potrzebom, gdyby nie aktywnie działające organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które pomagają dzieciom i dorosłym – ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin zagrożonych wykluczeniem. Dziękujemy i zapraszamy do codziennej współpracy!

Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta  w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Rząd Polski podpisał ją w 2007 roku, a następnie ratyfikował w 2012 roku, zobowiązując się tym samym do przestrzegania jej postanowień.

W zakresie regulacji prawnych jest jedynym aktem prawnym kompleksowo ujmującym problematykę niepełnosprawności. Głównym celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności  przez osoby niepełnosprawne na równi z innymi obywatelami. Traktując postrzeganie niepełnosprawności poprzez model interakcyjny, promuje otwarte dla wszystkich społeczeństwo, natomiast niepełnosprawne osoby wskazuje jako integralną jego część.

Wprowadzenie Konwencji jest ważnym krokiem międzynarodowej społeczności  dla środowiska osób niepełnosprawnych, gdyż kładzie nacisk na likwidację  barier istniejących w środowisku, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budynków użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, segregacyjna edukacja, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby niepełnosprawne, a brak zapewnienia dostępności definiuje jako  dyskryminację w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Państwo Polskie sukcesywnie tworzy i wdraża ustawodawstwo zgodne z zapisami Konwencji, choć monitoring jej wdrażania prowadzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia, by w pełni wprowadzić jej postanowienia.

Zobacz:

Karta praw osób niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.) zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych określający priorytetowe obszary dla polityki państwa m.in. w zakresie lecznictwa, edukacji, zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia, udziału w życiu publicznym oraz  zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Jest dokumentem o charakterze deklaracji, na podstawie którego w Polsce tworzone są akty prawne w randze ustaw.

Niepełnosprawność w liczbach – ostatnie dane GUS

Prawie miliard osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 15% całej populacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

 • Niesprawność  – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym,
 • Niepełnosprawność  – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.

(dostęp 10.11.2017, źródło: unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/).

W powyższym rozumieniu prawie każdy człowiek w jakimś momencie swojego życia staje się niepełnosprawny (okresowo lub trwale). Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce według różnych źródeł wynosi od 5 do 8 milionów, co stanowi niemal jedną czwartą naszego społeczeństwa.

Narodowy Spis Powszechny

Dane dotyczące osób niepełnosprawnych prawnie (posiadających prawne orzeczenie o niepełnosprawności) i biologicznie (odczuwających ograniczenie sprawności, ale nieposiadających prawnego orzeczenia) zbierane były w Polsce podczas Narodowych Spisów Powszechnych, stanowiących jedno z głównych źródeł informacji statystycznej. Ostatni powszechny, obligatoryjny i przeprowadzony dla całej populacji Polski odbył się w 2002 roku.

Ze szczegółowych danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) wynika, że w 2002 roku w Polsce było ogółem niemal 5,3 miliona niepełnosprawnych osób, w tym na terenie Gminy Brzozów mieszkało ogółem 3857 niepełnosprawnych osób, w tym prawnie 2948, a 909 tylko biologicznie. W 2011 roku przeprowadzono  Narodowy Spis Powszechny, podczas którego dane zbierane były nieco inaczej niż w 2002 roku – mianowicie w badaniu reprezentacyjnym, a ich pozyskiwanie odbywało się na zasadzie dobrowolności. Według tych danych całkowita liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła 4,7 miliona, w tym ponad 3 miliony (3 131 456) niepełnosprawnych prawnie oraz 134 661 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Najniższą jednostką lokalną, w odniesieniu do której podawane są wyniki, jest powiat. I tak na terenie powiatu brzozowskiego według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku jest 7266 niepełnosprawnych mieszkańców, w tym 4757 to osoby niepełnosprawne prawnie.

Rodzaje niepełnosprawności

Najczęściej występującym rodzajem niepełnosprawności według danych GUS (stan zdrowia ludności Polski z 2014 roku dla osób w wieku 15 lat i więcej) są uszkodzenia i choroby narządu ruchu, które dotykają 59% osób niepełnosprawnych prawnie lub biologicznie. Jednocześnie niemal połowa osób niepełnosprawnych według definicji statystycznej deklarowała posiadanie schorzeń układu krążenia (47%). Kolejne dwie często występujące grupy schorzeń to schorzenia neurologiczne, na które cierpi około 38% osób niepełnosprawnych prawnie lub biologicznie oraz uszkodzenia i choroby narządu wzroku, które dotknęły 35% tej grupy.  Co piąta osoba niepełnosprawna ma uszkodzenia lub choroby narządu słuchu (19%), zaś co dziesiąta – schorzenia psychiczne (11%). Upośledzenia umysłowe to zaledwie 5% wszystkich schorzeń (dane  z raportu końcowego „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 maja 2017 roku).

W badaniu GUS aktywności ekonomicznej ludności Polski za I kwartał 2017 roku wskazano, iż ogółem w Polsce jest ponad 3 mln osób powyżej 16. roku życia  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dane liczbowe z podziałem na stopnie niepełnosprawności przedstawiają się następująco (stan za I kwartał 2017 roku):

 • 8,3 tysiąca osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 1,5 miliona osób  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 8,5 tysiąca osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: niepelnosprawni.gov.pl

Ważne instytucje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów
tel./fax 13 434 20 45
tel. 13 434 47 56
e-mail: pcpr@powiatbrzozow.pl
pcprbrzozow.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Witosa 13
36-200 Brzozów

porady psychologa, pracownika socjalnego – poniedziałki i środy w godz. 15:00–17:00,
tel. 13 43 414 33 (w godzinach dyżuru)

pozostała informacja – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30,
tel. 13 434 20 45

Punkt Interwencji  Kryzysowej

ul. Mickiewicza 33
36-200 Brzozów (budynek starego sądu)

porady terapeuty uzależnień, prawnika, czynny w środy w godzinach 15:00–17:00
tel. 13 434 10 54

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
tel. 13 434 21 37, 13 434 21 48, 13 434 21 49
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
brzozow.praca.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Brzozowie

ul. Witosa 11
36-200 Brzozów
tel. 22 560 16 00
zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Legionistów 4
36-200 Brzozów
tel. 13 434 03 95 lub 13 430 94 48
e-mail: brzozow@krus.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Podkarpacki
ul. Rejtana 10
35-310 Rzeszów
tel. 17 283 93 00
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl
pfron.org.pl

Jadłodajnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 10 54

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie

obrazek  Obsługa osób z niepełnosprawnością  ruchową

Urząd Miejski w Brzozowie posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób mających problemy w przemieszczaniu  się,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

 1. podjazd dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku, przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,
 2. winda przy wejściu na końcu budynku – frontowa część budynku (od strony Brzozowskiego Domu Kultury),
 3. miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem od strony Brzozowskiego Domu Kultury.

obrazek  Nasza strona internetowa przystosowana jest do udostępniania informacji osobom z wadą wzroku. Zdjęcia zamieszczone w serwisie posiadają tekst alternatywny, przez co mogą być przetwarzane przez czytniki ekranu i dostarczać komplet informacji, jakie ze sobą niosą. Specjalne przyciski na umożliwiają zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu ekranu.

obrazek  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwiania spraw w naszym urzędzie:

 • Może skorzystać z pomocy osoby przybranej, czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
 • Może skontaktować się z Urzędem poprzez:
  • wysłanie e-maila pod adres: um_brzozow@brzozow.pl
  • przesłanie faksu pod nr 13 434 10 55
  • poprzez pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
  • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej epuap.gov.pl
 • Może przyjść osobiście do Urzędu i  skorzystać z pomocy pracownika przeszkolonego  w zakresie podstawowej znajomości języka migowego.

Wizyty nie trzeba zgłaszać wcześniej. W takiej sytuacji prosimy zgłosić się do punktu obsługi klienta na parterze budynku, na wprost wejścia głównego, w celu skierowania do pracownika posługującego się językiem migowym.

W sytuacjach, gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody) poprzez jedną z form kontaktu:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Po otrzymaniu przez nas informacji pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres:

 • Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
 • faksem: 13 434 10 55
 • e-mailem: um_brzozow@brzozow.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:30  będzie załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Gminne jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

W ciągu 20 lat działalności ośrodek wyrobił sobie renomę w regionie. Ze specjalistycznej terapii korzysta prawie 50 osób, które ukończyły 16. rok życia i posiadają orzeczenie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Jej celem jest poprawa sprawności psychofizycznej niezbędnej do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia, a w efekcie podjęcie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. W przestronnym budynku otoczonym zielenią uczestnicy mają do dyspozycji osiem pracowni:

 • plastyczną
 • rękodzieła artystycznego
 • rozmaitości
 • przygotowania do zatrudnienia i praktyk zawodowych
 • ceramiczno-ogrodniczą
 • reedukacji
 • gospodarstwa domowego
 • stolarską.

W ośrodku prowadzone są też zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej i społecznej, trening ekonomiczny, zajęcia sportowe, rekreacyjne, muzyczne i teatralne. Uczestnicy biorą udział w przeglądach artystycznych, zawodach sportowych i wycieczkach. Najlepsze prace plastyczne wystawiane są w galerii NASZA w brzozowskim ratuszu.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego (7:30–15:30). Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady programowej uczestnicy zajęć w poszczególnych pracowniach mogą wziąć udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy i jednostkach organizacyjnych Gminy Brzozów.

Organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej jest Gmina Brzozów.

Kontakt do nas:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Stara Wieś 793
36-200 Brzozów
tel. 13 434 02 94
e-mail: wtz2@op.pl
wtz.brzozow.pl

Kierownik: Barbara Duplaga

Samochód marki Opel koloru brązowego dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

Placówka prowadzi programy rehabilitacji dla osób:

 • przewlekle psychicznie chorych
 • upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne
 • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Program rehabilitacji obejmuje:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym, np.: dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena, przygotowywanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym m.in.: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, np.: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
 • trening umiejętności społecznych
 • poradnictwo psychologiczne
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • terapię ruchową.

Pobyt trwa od godz. 7:00 do 15:00. Ośrodek dysponuje własnym busem, którym podopieczni dowożeni są do niego. Na miejscu uczestnicy otrzymują ciepły posiłek.

Kontakt do nas:

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II
ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 01 75
e-mail: sdsbrzozow123@op.p
brzozow.naszsds.pl

Kierownik: Barbara Stolarz

Formularze

Wniosek_o_zapewnienie_tlumacza_jezyka_migowego.docx

Wniosek_o_zapewnienie_tlumacza_jezyka_migowego.pdf