Opieka i wsparcie

Pomoc w trudnych sytuacjach

Co zrobić w trudnej sytuacji rodzinnej takiej jak: uzależnienie, przemoc w rodzinie, zaginięcie osoby na terenie Gminy Brzozów.

Uzależnienia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzozowie

Zadania:

 • inicjowanie działań w zakresie:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz członków ich rodzin
  • udzielania rodzinom dotkniętych problemem alkoholowych pomocy psychospołecznej i prawnej
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w art. 131 (zasady reklamy i promocji napojów alkoholowych) i art. 15 (zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
  • pomoc społeczna dla osób uzależnionych i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • działania mające na celu poddanie się osoby uzależnionej od alkoholu leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
  • inicjowanie rozmów motywujących z takimi osobami
  • kierowanie na badania do biegłego w celu wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego
  • kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • opiniowanie w sprawie zgodności lokalizacji oraz limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Brzozowie
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • przygotowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji zadań programów
 • współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym: udział przedstawicieli Komisji w pracach zespołu interdyscyplinarnego i realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”.

Kontakt:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
tel. 13 306 10 70

Przemoc w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zadania:

• diagnozowanie przemocy w rodzinie
• podejmowanie w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie działań, które mają na celu przeciwdziałanie jej
• inicjowanie interwencji
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze składające się z przedstawicieli:

• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
• Policji
• oświaty
• ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych:

• opracowywanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz ich efektów.

Kontakt:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie
ul. Mickiewicza 33
36-200 Brzozów
tel. 13 434 10 54

Pomoc całodobowa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku
tel. 13 492 72 53 lub 663 327 000

Ważne kontakty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie
ul. 3 Maja 51
36-200 Brzozów
tel. 13 434 20 45
tel. 13 434 47 56
e-mail: pcpr@powiatbrzozow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek–piątek: 7:30–15:30

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Witosa 13
36-200 Brzozów

porady psychologa, pracownika socjalnego – poniedziałki i środy: 15:00–17:00,
tel. 13 43 414 33 (w godzinach dyżuru)

pozostała informacja – codziennie od poniedziałku do piątku: 7:30–15:30,
tel. 13 434 20 45

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 33
36-200 Brzozów (budynek starego sądu)

porady terapeuty uzależnień, prawnika – środy: 15:00–17:00
tel. 13 434 10 54

Feniks – Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 1
35-032 Rzeszów
tel. 696 081 880 lub 510 748 620
e-mail: kontakt@fundacjafeniks.pl

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. ks. J. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów
tel. 13 430 95 32

Zaginięcie osoby

Jak zgłosić zaginięcie osoby?

 • skontaktuj się ze szpitalami działającymi w okolicy. Numery telefonów do szpitali znajdziesz w Bazie szpitali. Dzwoniąc, należy pytać o „Ruch Chorych” lub inaczej „Statystyki” – pion administracji, który znajduje się w każdym szpitalu i posiada informacje o przyjęciach i wypisach wszystkich pacjentów (pełniejszą niż izba przyjęć). Koniecznie zapytaj także o osoby NN (osoby o nieustalonej tożsamości), które pasują do rysopisu poszukiwanej przez Ciebie osoby.
 • skontaktuj się z noclegowniami, schroniskami, jadłodajniami (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 13 434 10 54, e-mail: mops@mops-brzozow.pl, godziny pracy: poniedziałek–piątek: 7:30–15:30, kierownik: Bogdan Błaż)
 • warto sprawdzić izby wytrzeźwień
 • jeżeli zaginięcie nastąpiło w mieście, powiadom policję
 • skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu Twojego bliskiego
 • skontaktuj się z redakcjami lokalnych gazet, stacji TV, portali internetowych. Poproś o zamieszczenie komunikatu o zaginięciu. Do każdej redakcji dostarcz zdjęcie i krótką informację, kto i kiedy zaginął. Niektóre redakcje pobierają opłaty, traktując komunikat jak zwyczajne ogłoszenie. Często wymagane jest też zaświadczenie z policji o zgłoszeniu zaginięcia
 • zgłoś zaginięcie policji oraz do Fundacji ITAKA.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ITAKA jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Fundacja poszukuje zaginionych i pomaga ich rodzinom. Prowadzi działania poszukiwawcze, specjaliści (psycholodzy, prawnicy, mediator, pracownik socjalny) udzielają wsparcia przez telefon oraz bezpośrednio. Fundacja świadczy pomoc całodobowo 7 dni w tygodniu. Wszelka pomoc jest bezpłatna. Pracownicy i wolontariusze Fundacji nigdy nie oceniają ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Starają się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do wyjaśnienia sprawy osoby zaginionej.

Kontakt:
Fundacja ITAKA
00-958 Warszawa 66
skr. pocztowa 127
e-mail: biuro@zaginieni.pl
itaka.org.pl

Telefony:
poniedziałek–piątek: 13:00–17:00
sobota–niedziela: godz. 9:00–13:00

Linia wsparcia: tel. 22 654 70 70

Policja

Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej po otrzymaniu informacji o jej zaginięciu. Dużą wagę przywiązuje do poszukiwań osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (małe dzieci, osoby starsze i nieporadne) mogą stać się ofiarami przestępstw. W takich przypadkach policyjne działania prowadzone są niezwłocznie.

Kierując się do najbliższej jednostki policji w celu zgłoszenia zaginięcia osoby, należy być przygotowanym, że policjant poprosi o:

 • podanie pełnych danych personalnych osoby zaginionej
 • aktualne zdjęcie osoby zaginionej
 • podanie cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych
 • opis ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych
 • oznaczenie grupy krwi
 • opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia
 • podanie miejsca i okoliczności zaginięcia
 • rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych
 • określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów
 • podanie adresów osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona.

Co należy do obowiązków policjanta, który otrzymał informację o zaginięciu osoby?

 • niezwłocznie przyjąć zgłoszenie o zaginięciu osoby
 • zarejestrować osobę zaginioną w policyjnym systemie
 • utrzymywać stały kontakt z rodziną osoby zaginionej oraz udzielać im informacji o stanie i przebiegu poszukiwań
 • na żądanie osoby uprawnionej wydaje potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia
 • poinformowanie osoby zawiadamiającej o najbliższym punkcie lub siedzibie organizacji udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych.

Jakie prawa mają rodziny osób zaginionych?

 • zawiadomienie o zaginięciu osoby można zgłosić w najbliższej jednostce policji
 • prawo do  kontaktu z policjantem prowadzącym poszukiwanie oraz dozwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwań
 • żądania wydania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu.

Kontakt:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. 1 Witosa 9
36-200 Brzozów
tel. 13 430 83 10
e-mail: brzozow@rz.policja.gov.pl
bip.brzozow.kpp.policja.gov.pl