Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

obrazek

Agnieszka Wilk, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Sprawy organizacyjne

 • prowadzimy ewidencję korespondencji wpływającej do Urzędu, rozdzielamy ją  i ekspediujemy korespondencję wychodzącą
 • zapewniamy obsługę organizacyjną Burmistrzowi i Sekretarzowi
 • prowadzimy rejestr zarządzeń i postanowień Burmistrza
 • prowadzimy rejestr upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza
 • współorganizujemy obchody, święta i rocznice gminne, państwowe oraz wydarzenia kulturalne
 • prowadzimy działania związane z promocją gminy
 • przygotowujemy pomieszczenia i obsługę spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza
 • zapewniamy organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych oraz referendów.

2. Sprawy administracyjno-gospodarcze

 • prowadzimy sprawy związane z wyposażeniem pomieszczeń Urzędu
 • zaopatrujemy Urząd w niezbędny sprzęt i wyposażenie
 • prowadzimy gospodarkę drukami i formularzami
 • koordynujemy zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • prowadzimy archiwum zakładowe
 • prenumerujemy czasopisma i wydawnictwa fachowe
 • realizujemy zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Kadry

 • prowadzimy sprawy kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.

4. Ewidencja mieszkańców

 • prowadzimy sprawy z zakresu ewidencji ludności – zgłoszenia meldunkowe, wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL)
 • wydajemy i unieważniamy dowody osobiste, udostępniamy dane z rejestru dowodów osobistych i dokumentację związaną z dowodami osobistymi
 • obsługujemy rejestr wyborców.

5. Inne

 • wydajemy decyzje na imprezy masowe
 • realizujemy zadania z zakresu spraw obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzimy sprawy z zakresu wpisu do CEIDG – wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreśleniu  wpisu w CEIDG na formę elektroniczną i przesłanie ich do CEIDG
 • wydajemy zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Kontakt:
tel. 13 306 10 59
pokój 110

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

Zgłoszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stałego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Wniosek-o-udostępnienie-dokumentacji-związanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Formularz-zgłoszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych.pdf

CEIDG-1_v_2.1.1.pdf