Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenia (małe granty)

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Urząd Miejski w Brzozowie  informuje, że w dniu 7 listopada  2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy z siedzibą  Przysietnica 325 wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich pod numerem 1802010004  złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do dnia 16 listopada 2023 r., do godz: 15:30)
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzozów, siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.brzozow.pl może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty
w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Brzozowie (formularz uwag należy złożyć w biurze obsługi – parter lub  sekretariacie –  I piętro),

– listownie na adres – Urząd Miejski w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwagi należy zgłosić na formularzu  uwag stanowiącym załącznik Nr 2  do Regulaminu obowiązującego przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferta realizacji zadania KGW Przysietnica

FORMULARZ UWAG

Powołanie komisji

Zlecenie zadania

 

—————————————————————————————————————————————————————-

 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Urząd Miejski w Brzozowie  informuje, że w dniu 7 listopada  2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy z siedzibą  Przysietnica 325 wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich pod numerem 1802010004  złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „Magiczne spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do dnia 15 listopada 2022 r., do godz: 15:30)
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzozów, siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.brzozow.pl może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie (formularz uwag należy złożyć w biurze obsługi – parter lub  sekretariacie –  I piętro),

– listownie na adres – Urząd Miejski w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwagi należy zgłosić na formularzu  uwag stanowiącym załącznik Nr 2  do Regulaminu obowiązującego przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy

>>>DO POBRANIA<<<<

——————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Urząd Miejski w Brzozowie  informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa – Zdroju z siedzibą w Brzozowie ul. Bohaterów II Wojny Światowej  15 ( KRS: 0000849327)  złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „DNI KULTURY  ŻYDOWSKIEJ”.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do dnia 29 czerwca 2022 r., do godz: 15:30)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzozów, siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.brzozow.pl może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie (formularz uwag należy złożyć w biurze obsługi – parter lub sekretariacie –  I piętro),

– listownie na adres – Urząd Miejski w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwagi należy zgłosić na formularzu  uwag stanowiącym załącznik Nr 2  do Regulaminu obowiązującego przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze

Oferta-Towarzystwo-Przyjaciół-Brzozowa-Zdroju-skan.pdf

FORMULARZ-UWAG.doc

zarzadzenie_174.pdf