Twoja Gmina, Twój Urząd

Biuro Zamówień Publicznych

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • prowadzimy postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi
  • nadzorujemy stosowanie i przestrzeganie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych
  • przygotowujemy specyfikacje przetargowe i inne dokumenty wymagane przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych
  • przekazujemy wymagane przepisami ogłoszenia, dokumentację i specyfikację przetargową do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne do pracy komisji przetargowej i bierzemy udział w tych pracach
  • prowadzimy sprawy związane z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych
  • przygotowujemy i zwieramy umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej
  • archiwizujemy dokumentację przetargową zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych
  • powadzimy rejestr zamówień publicznych
  • sporządzamy sprawozdania z udzielonych zamówień.

Sławomir Szałajko

Kontakt:
tel. 13 306 10 61
pokój 204

Więcej informacji