Mieszkam w Brzozowie

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Wysokość opłat

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. i wynoszą:

  • 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ponadto w/w uchwała wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Uwaga: wpłaty dokonuje każdy właściciel nieruchomości bez wezwania.

Jak dokonać opłaty?

Można wybrać spośród poniższych możliwości:

  • na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego
  • gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie
  • w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul.  Legionistów 10, tel. 13 306 10 87 lub 13 306 10 88.

Formularze

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx