Inwestycje realizowane ze środków budżetu państwa

Inwestycje realizowane ze środków budżetu państwa

Inwestycje realizowane przez Gminę Brzozów ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

obrazek

Inwestycje dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

obrazek

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

Wartość dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Całkowitą wartość zadania 1 529 514,83 zł

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie poprzez przebudowę kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej a także wymianę stolarki okiennej na nową o znacznie obniżonym współczynniku przenikania ciepła w stosunku do obecnej. Wymieniony zostanie stary kocioł, niewspółpracujący z panelami słonecznymi podgrzewającymi wodę na dwa kotły kondensacyjne w kaskadzie, wyposażone w automatykę i sterowanie pogodowe zasilane paliwem gazowym współpracujące. z panelami podgrzewającymi wodę
w basenie.

Zobacz artykuł Wysokie dofinansowanie dla naszej gminy

 • Zakup działek:

Działki położone w Brzozowie przy ul. W. Pańki

– działka nr 2193/7 o pow. 416 m2, zabudowana;

– działka nr 2193/8 o pow. 429 m2;

– działa nr 2193/3 o pow. 625 m2.

Działki położone w Humniskach:

– działka nr 119/6 o pow. 4000 m2;

– działka nr 119/13 o pow. 3000 m2;

– działka nr 119/16 o pow. 1000 m2;

– działka nr 119/17 o pow. 1000 m2;

– działka nr 119/18 o pow. 2107 m2;

– działka nr 119/20 o pow. 957 m2.

 

Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R (ul. Parkowa – ul. Polna) w Brzozowie 

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 115511R (ul. Parkowa – ul. Polna) w Brzozowie polegającej m.in. na:

o   przebudowie istniejącego kanału odwadniającego wraz elementami towarzyszącymi

o   wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni w systemie „w górę” (nowa nawierzchnia)

o   przebudowie istniejącej opaski jezdni z krawężnikiem;

o   budowie odcinka chodnika z przestawieniem krawężnika betonowego(odcinek na długości parku);

o   przebudowie części przelotowej istniejących przepustów drogowych ;

o   utwardzeniu nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych;

o   wykonaniu robót wykończeniowych;

Długość odcinka remontowanej drogi: 955m

Szerokość zmienna od 5,4 do 3,8

Zobacz artykuł: Drogi jak nowe 

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) w Brzozowie 

obrazek

W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) powstała jezdnia o szerokości  5,0 m oraz jednostronny chodnik po prawej stronie o zmiennej szerokości. W rejonie włączenia ulicy Piastowej do ul. Kościuszki powstał chodnik dwustronny połączony z przejściem dla pieszych. Dla uspokojenia ruchu a także dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników na skrzyżowaniach ulicy Piastowej z ul. Podwale i z ul. Mostową powstały wyniesione przejścia dla pieszych. Dodatkowo wzdłuż drogi powstały 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Realizacja inwestycji pozwoliła na przebudowę odcinka drogi na długości 715,51 mb. Zadanie zrealizowane zostało dzięki wsparciu Rządowego Programu – Funduszu Dróg Samorządowych.

Zobacz artykuł: Ul. Piastowa zmieniała się nie do poznania 

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 115535R w miejscowości Humniska – Osiedle Widły

obrazek

W ramach projektu została przebudowana droga na odcinku 385 mb oraz został wykonany chodnik o długości 355 mb. Zakres prac obejmował m.in: rozebranie nawierzchni
z betonu asfaltowego, wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, rozebranie nawierzchni zjazdów, przepustów z rur betonowych. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego jako warstwy odsączającej  oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Na całym odcinku drogi wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki brukowej. Wzdłuż chodnika zamontowano bariery rurowe – zabezpieczające. Ponadto wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci dwóch progów zwalniających oraz zamontowano pionowe znaki drogowe.

Obrazek przedstawiający drogę przed i po remoncie.

Zobacz artykuł: Inwestycja droga za ponad milion złotych w Humniskach 

obrazek

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA

 • Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie

Wartość projektu:

9 969 235,59 zł

Wkład budżetu państwa:

905 603,65 zł – tj. 10% wydatków kwalifikowanych: 9 056 036,55 zł, projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 6 792 027,37 zł (75% wydatków kwalifikowanych).

Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Cele projektu:

Cel główny projektu: Ograniczenie problemów społecznych, poprzez spójne zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz odnowę i adaptację budynków do pełnienia nowych funkcji społecznych i gospodarczych na rzecz interesariuszy rewitalizacji.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego;
 • Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców;
 • Zwiększenie aktywności obywatelskiej i zaangażowania w sprawy lokalne;
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym;
 • Likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
  w przestrzeniach publicznych i budynkach użyteczności publicznej;
 • Rozwój oraz poprawa dostępności infrastruktury społecznej;
 • Zwiększenie jakości i rozszerzenie usług w zakresie kultury, edukacji, sportu i spędzania czasu wolnego;
 • Stworzenie bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców;
 • Zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i budynków użyteczności publicznej
  oraz adaptacja ich do nowych funkcji społecznych i edukacyjnych;
 • Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Planowane efekty:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Prace remontowo – budowlane budynku Brzozowskiego Domu Kultury mające na celu zachowanie istniejącej tkanki zabytkowej w związku, z czym wykonane będą w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone prace pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego budynku oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych
  i estetycznych. Zaplanowano ponadto wykonanie prac restauratorskich oraz wymianę wyposażenia sali kinowej (zakup i montaż nowych foteli). W ramach projektu remontowi zostanie również poddane podpiwniczenie budynku BDK. Wykonanie niezbędnych prac restauratorskich na obiekcie, dostosowanie go do przepisów ppoż., oraz zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych zapewni zwiększenie bezpieczeństwa, a także komfortu dla wszystkich użytkowników.
 • Przebudowa (rewitalizacja) ulicy Harcerskiej. W ramach zadania z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m; utworzenie dwóch przejść dla pieszych
  z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m; budowę chodników wraz z barieroporęczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi. Zadanie to obejmuje również rewitalizację działek przy ul. Harcerskiej (o numerach ewidencyjnych 1499
  i 1500). Zaplanowano zagospodarowanie tego terenu o łącznej powierzchni 1 495 m2 poprzez wykonanie utwardzonego placu, modernizację studni oraz montaż elementów małej architektury m.in.: stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i stoły do szachów. Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną.
 • Rewitalizacja parku miejskiego. Teren parku w ramach działań rewitalizacyjnych zostanie przystosowany do pełnienia nowych funkcji, przede wszystkim kulturalnej, edukacyjnej
  i społecznej. Jednym z najważniejszych elementów zadania jest budowa sceny plenerowej
  z zapleczem i widownią. Powstanie częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek
  z dachem składającym się z dwóch elementów o kształcie konoidy. Przed sceną będzie miejsce do tańczenia oraz widownia z miejscami siedzącymi dla 380 osób.

W ramach rewitalizacji parku miejskiego  pracom  remontowo – budowlanym zostaną poddane  m.in.:

–  budynek gospodarczy zlokalizowany na terenie parku o powierzchni użytkowej równej 96,1 m2, w celu utworzenia w nim punktu gastronomicznego, przestrzeni i miejsca do spotkań oraz

– budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej równej 27,3 m2, który zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń parku zostanie zagospodarowana poprzez montaż elementów małej architektury
oraz elementów do rekreacji. Poprawiona zostanie funkcjonalność parku dzięki przebudowie
i remontowi ciągów komunikacyjnych. Wzrośnie również poczucie bezpieczeństwa na obszarze poprzez montaż systemu monitoringu i oświetlenia.

 • Prace montażowe – monitoring miejski w obszarze rewitalizowanym. W ramach projektu wykonany zostanie system monitoringu, który zamontowany będzie na budynku Urzędu Miejskiego, budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), terenie parku miejskiego oraz
  na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Budowa oświetlenia : „małych schodów” (znajdujących się przy rynku miejskim) oraz oświetlenia stadionu miejskiego (płyty boiska oraz przestrzeni wokół).

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 27 czerwca 2019 r., natomiast planowana data zakończenia realizacji projektu to 28 luty 2022 r.

 

 

obrazek                                                                                      obrazek

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

I.

Tytuł zadania:   Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozów wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

Wartość dofinansowania: 7 600 000,00 zł

Całkowitą wartość zadania 10 869 278,56 zł

Opis zadania:

Przedmiotowy projekt zakłada budowę, przebudowę, remont infrastruktury drogowej wraz
z infrastrukturą techniczną tj. wod-kan w tym kanalizację deszczową, teletechniczną, energetyczną, gazową, oświetleniową w niezbędnym zakresie, w miejscowości Brzozów.

W projekcie ujęto następujące zadania:

1.Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz budową odwodnienia.

2.Budowa drogi gminnej (ulica Widokowa) w Brzozowie.

3.Przebudowa drogi gminnej (ulica Widokowa) w Brzozowie.

4.Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 2777/24, 2354/6 w miejscowości Brzozów – ul. Kołowa.

5.Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 1840 w miejscowości Brzozów – ul. Leśna.

6.Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 2719/1, 2720/1 w miejscowości Brzozów – ul. Reymonta.

7.Przebudowa ul. Głowackiego w Brzozowie.

8.Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w obrębie ul. Rynek w Brzozowie obejmujące:

a. Przebudowę ulicy Schodowej wraz ciągiem pieszym.

b.Przebudowę ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Rynek tzw. Małe schodki.

c.Przebudowę ul. Kraszewskiego.

d.Przebudowę ul. Krótkiej.

e.Przebudowę ul. Pocztowej.

9. Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej (łącznika nr 115506R – ul. Tysiąclecia) wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.

10.Przebudowa drogi gminnej na działce gruntowej nr 145/1 w miejscowości Brzozów – ul. Legionistów.

11.Remont ul. Okulickiego w miejscowości Brzozów.

12.Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Św. Jana Chrzciciela) polegająca na budowie chodnika przy jezdni od km 0+13,0 do km 0+195,0 po stronie lewej w Brzozowie.

13.Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Mikołaja Kopernika.

14.Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Brzozów.

 

II.

Tytuł zadania:   Poprawa jakości życia mieszkańców wsi popegeerowskiej – Grabownica Starzeńska

Wartość dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Całkowitą wartość zadania 3 564 643,63 zł

Opis zadania:

Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację kilku przedsięwzięć oddziałujących na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców wsi Grabownica Starzeńska. Zadanie obejmuje przebudowę/modernizację obiektu sportowego GKS „Górnik” w Grabownicy Starzeńskiej. Zaplanowano działania mające na celu dostosowanie tego obiektu do obowiązujących standardów uwzględniając przy tym funkcjonalność kompleksu sportowego.  Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację dwóch dróg gminnych znajdujących się w centrum miejscowości Grabownica Starzeńska.

III.

Tytuł zadania:   Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów

Wartość dofinansowania: 4 500 000,00 zł

Całkowitą wartość zadania 7 610 468,63 zł

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów. Termomodernizacji poddane zostaną budynki szkolne w miejscowościach:

 1. Przysietnica – Szkoła Podstawowa nr 2,
 2. Humniska – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1,
 3. Humniska- Szkoła Podstawowa nr 2,
 4. Grabownica – Szkoła Podstawowa,
 5. Górki – Szkoła Podstawowa.

W celu zwiększenia efektu energooszczędności zakłada się również montaż instalacji fotowoltaicznej na każdym z w/w obiektów o mocy od 20 do 40 KW.

 

Gmina Brzozów realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Umowa nr PPC/000003/09/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Moduł Programu:

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw  przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: 01.10.2023 r. – 30.09.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 407 160,21 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

Projekt będzie zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, czyli zapewniającą jak najszerszą dostępność dla osób z różnymi ograniczeniami. Projekt zapewni dostępność dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, intelektualną, niepełnosprawnością słuchu i mowy oraz niepełnosprawnością wzroku.

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę obejmujące rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w  zakresie remontu  Środowiskowego Domu Samopomocy  im. Jana Pawła II w Brzozowie.

obrazek

Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu technicznego budynku ŚDS w Brzozowie, co bezpośrednio będzie miało znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa  funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia.

W ramach remontu zostaną wymienione: płytki na schodach, holu oraz na trzech łącznikach między salami terapii.

 

obrazek

Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu technicznego budynku ŚDS w Brzozowie, co bezpośrednio będzie miało znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa  funkcjonowania osób  z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia.

W ramach remontu zostaną wymienione: płytki na schodach, holu oraz na trzech łącznikach między salami terapii.