Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

Urząd Miejski w Brzozowie  jako organ władzy samorządowej dostrzega konieczność  podjęcia działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego.

Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby. Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Budynek Urzędu Miejskiego w Brzozowie,
  • Urząd Stanu Cywilnego w Brzozowie,
  • Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Lp. Zakres działalności Odpowiedzialny Sposób realizacji Termin

1.

Powołanie Koordynatora ds. dostępności Burmistrz Brzozowa Zarządzenie nr 228/2020

Spełnione

2. Uzyskanie informacji od poszczególnych jednostek o wyborze osób, które będą współpracowały z koordynatorem w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami minimalnych wymogów określonych w ustawie w swoich jednostkach Koordynator ds. dostępności

Jednostki organizacyjne Gminy

Korespondencja e-mail

Spełnione

3.

Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Koordynator ds. dostępności Korespondencja e-mail Spełnione
4. Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności we współpracy  z komórkami organizacyjnymi

Osoby do kontaktu z Koordynatorem ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Gminy

Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach  itp. z zakresu tematyki dostępności.

Realizacja w całym okresie działania

5.

Przygotowanie Deklaracji dostępności i jej aktualizacja Koordynator ds. dostępności

Informatyk

Analiza stanu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Spełnione

6.

Dokonanie analizy stanu obiektów Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. Koordynator i Zespół ds. dostępności Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz publikacja na stronie BIP.

Spełnione

7.

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Koordynator ds. dostępności

Komórki organizacyjne urzędu

Informatyk

Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Podpisywanie linków, grafiki, zdjęć tekstami alternatywnymi.

Realizacja w całym okresie działania

8.

Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Miejskiej osobom ze szczególnymi potrzebami Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Informatyk

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Miejskiej

Realizacja w całym okresie działania

9.

Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. Koordynator ds. dostępności

Wydział Zamówień Publicznych

Komórki organizacyjne urzędu

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.).

Realizacja w całym okresie działania

10.

Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy. Koordynator i Zespół ds. dostępności Prowadzenie spotkań i narad z kadrą kierowniczą Urzędu oraz ekspertami zewnętrznymi.

Realizacja w całym okresie działania

11.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu o którym mowa w art. 11 ustawy. Koordynator i Zespół ds. dostępności Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia ich.

Spełnione

12.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy. Koordynator ds. dostępności Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przekazanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Brzozowa a następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub na stronie BIP-u.

Spełnione

13.

Przesłanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do organu o, którym mowa w art.11, ust 1 ustawy Koordynator ds. dostępności Przesłanie zatwierdzonego raportu do Wojewody.

Spełnione

14.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

– architektonicznej
– cyfrowej
– informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator i Zespół ds. dostępności

Naczelnik
i Wydział IGP

Dostępność architektoniczna

Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności Urzędu w szczególności poprzez usuwanie barier architektonicznych, stosowanie oznaczeń kontrastowych, montaż pętli indukcyjnej, rozpoczęcie procedury zaprojektowania rozbudowy/przebudowy budynku urzędu uwzgledniającego wszystkie wymogi, zapewnienie  informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Przebudowa przynajmniej jednej toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnienie pokoju rodzica z dzieckiem.Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – Wydział OŚKiR. Przebudowa klatki schodowej w budynku UM w Brzozowie – likwidacja nosków na schodach, montaż poręczy. Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w wydziale OŚKiR na szersze min 90 cm. Likwidacja progów wewnętrznych w USC.

Koszt realizacji: około 100 000 zł

Dostępność cyfrowa

Dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1. oraz przestrzeganie  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Informacja  o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego  pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strony internetowe),

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia (wideodomofon głośnomówiący), zapewnienie, osobie  ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej. Oznaczenie pięter alfabetem Braille’a.

Kosz realizacji: około 2 000 zł

Realizacja w całym okresie działania

15.

Obsługa osób słabosłyszących Koordynator ds. dostępności

Naczelnik i Wydział IGP

Tłumacz języka migowego

Dostępność tłumacza języka migowego. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Koszt realizacji: około 5 000 zł

Realizacja w całym okresie działania

16.

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Koordynator ds. dostępności Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.

Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania

17.

Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator i Zespół ds. dostępności we współpracy  z komórkami organizacyjnymi

Naczelnik i Wydział IGP

Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności:

1) z Funduszu Dostępności

2) z Funduszy Unijnych,

3) z dotacji celowych z budżetu Państwa

4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja w całym okresie działania

18. Opracowanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo Koordynator i Zespół ds. dostępności we współpracy  z komórkami organizacyjnymi urzędu Opracowanie dokumentów, opracowanie instrukcji dla urzędników, szkolenie w zakresie stosowania.

Realizacja w całym okresie działania

Orginał dokumentu PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2025