Mieszkam w Brzozowie

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Brzozów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Brzozowa.

Jak uzyskać wpis?

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50,00 zł
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Brzozowa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wymagania

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

 • selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Formularze

Rejestr-działalności-regulowanej.doc

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.doc