Twoja Gmina, Twój Urząd

Zlecanie zadań (małe granty)

Informuje się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości składania w 2023 r. ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. (małych grantów) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do łącznej kwoty 3.000  zł zabezpieczonej w budżecie gminy Brzozów  ( Dział 921, rozdz.: 92105 § 2360) na realizację zadania  w oparciu o art. 19 a ust. 7 ww. ustawy.

Szczegóły  dotyczące procedury składania ofert określa Regulamin obowiązujący przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik Nr 1  do zarządzenia  Nr 133/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 czerwca 2022 r. /do pobrania poniżej/.

Formularze:

Regulamin-małe-granty.pdf

wzór-uproszczonej-oferty-małe-granty-zał.-1-regulamin.rtf

sprawozdanie-z-realizacji-zadania-zał.-nr-5-regulamin.docx

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Informuje się  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości  składania  w roku 2022 ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. (małych grantów) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do łącznej kwoty 6.000 zł zabezpieczonej w budżecie gminy Brzozów  ( Dział 921, rozdz.: 92105 § 2360) na realizację zadania  w oparciu o art. 19 a ust. 7 ww. ustawy.

Szczegóły  dotyczące procedury składania ofert określa Regulamin obowiązujący przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stanowiący załącznik Nr 1  do zarządzenia  Nr 133/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 czerwca 2022 r. /do pobrania poniżej/.

Formularze

Regulamin-małe-granty.pdf

wzór-uproszczonej-oferty-małe-granty-zał.-1-regulamin.rtf

sprawozdanie-z-realizacji-zadania-zał.-nr-5-regulamin.docx