Twoja Gmina, Twój Urząd

Dokumenty strategiczne

Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami strategicznymi Gminy Brzozów.

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów 2014-2024

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów 2014-2024 – diagnoza ilościowa sytuacji społeczno-gospodarczej

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów 2014-2024 – diagnoza jakościowa sytuacji społeczno-gospodarczej

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów 2014-2024 – raport z badania ankietowego do diagnozy jakościowej sytuacji społeczno-gospodarczej

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów 2014-2024 – wdrożenie

Program Ochrony Środowiska 2016-2019 z perspektywą na 2020-2023

Prognoza Oddziaływania na Środowisko 2016-2019 z perspektywą 2020-2023

Uchwała Rady Miejskiej z 25.05.2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 2016-2019 z perspektywą na 2020-2023

Uchwała Nr XXXIII/302/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2030

Uchwała Rady Miejskiej z 29.02.2016 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzozów.

Program Opieki nad Zabytkami 2017-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023

Uchwała Nr LVIII /581/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029