Szkoły, przedszkola, żłobki

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 ze zm.), rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

 Kogo dotyczy: Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeśli spełniają warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, tj.:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

 

Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 2112 z późn. zm.) naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112 ze zm.), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112 ze zm.). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin złożenia wniosku: 3 miesiące od dnia zdania przez pracownika młodocianego egzaminu.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe wynosi:

– w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

– w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 2a powołanej ustawy w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10.000 zł, z tym, że przepis ten stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach (art. 102 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)

Kwoty dofinansowania określone w art. 122 ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane dokumenty:

Pracodawca przedkłada potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia – aneksu do umowy (w przypadku zmiany umowy),
 5. świadectw pracy młodocianego wydanych przez poprzednich pracodawców (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),
 6. dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu odpowiednio:

czeladniczego – w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,

zawodowego – w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

egzaminu sprawdzającego – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),
 2. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie podmiot otrzymał  w ciągu roku, w  którym ubiega się o pomoc  oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. oświadczenie dotyczące wielkości pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (Wojewódzka Komenda OHP)
 4. oświadczenie dot. przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 5. oświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu statusu rzemieślnika,
 6. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 7. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka – dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek (np. umowa spółki) lub oświadczenie osoby podpisującej wniosek potwierdzające prawo do występowania w imieniu spółki.

Opłaty: bez opłat

Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury,  pok. nr 10

Do pobrania: