Mieszkam w Brzozowie

Gospodarka odpadami

Czym zajmuje się nasza Gmina w zakresie gospodarki odpadami?

1. Obejmujemy wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Nadzorujemy gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
3. Nadzorujemy selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
4. Zapewniamy mieszkańcom przyjmowanie takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także inne odpady komunalne.
5. Dążymy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
6. Prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie ich selektywnego zbierania.