Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury

Nina Ścibor, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Opieka zdrowotna

 • prowadzimy czynności w zakresie tworzenia oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
 • wspomagamy nadzór nad działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 • prowadzimy działania w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,
 • realizujemy zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie resortu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 • prowadzimy sprawy związane ze sprzyjaniem solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym osób starszych w społeczności lokalnej,
 • inicjujemy działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieramy współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 • wykonujemy czynności wspomagające nadzór nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej,
 • realizujemy program „Karta Dużej Rodziny”, „Brzozowska Karta Rodziny 3+”.

3. Oświata i wychowanie w gminie

 • prowadzimy sprawy dotyczące ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją gminnych jednostek oświatowych,
 • prowadzimy sprawy związane z monitoringiem działalności placówek oświatowych,
 • prowadzimy ewidencję szkół i placówek niepublicznych,
 • egzekwujemy obowiązek szkolny i kontrolę obowiązku nauki,
 • prowadzimy sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 • oceniamy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • przeprowadzamy konkursy na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • opracowujemy kryteria i harmonogram rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych,
 • zatwierdzamy na dany rok szkolny arkusze organizacyjne podległych przedszkoli i szkół podstawowych,
 • dofinansowujemy koszty kształcenia młodych pracowników,
 • prowadzimy sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym,
 • realizujemy zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zapewniamy dzieciom do lat 6 roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Kultura, sport i turystyka

 • prowadzimy ewidencję samorządowych instytucji kultury,
 • wykonujemy czynności wspomagające nadzór nad działalnością samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych w zakresie kultury, sportu i turystyki,
 • opracowujemy projekty aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury i sportu,
 • realizujemy politykę gminy w dziedzinie inicjatyw artystycznych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,
 • przyjmujemy zawiadomienia o imprezach sportowych, artystycznych i rozrywkowych oraz prowadzimy ich rejestr,
 • współdziałamy w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami,
 • organizujemy i współorganizujemy na terenie gminy obchody świąt i rocznic gminnych, państwowych oraz wydarzeń kulturalnych.

5. Inne

 • prowadzimy oficjalną stronę internetową i portale społecznościowe Gminy Brzozów,
 • obsługujemy pod względem medialnym wydarzenia organizowane na terenie gminy,

Kontakt:
tel. 13 306 10 70
pokój 8

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

sklep-piwo-wniosek.docx

sklep-wino-wniosek.doc

sklep-wódka-wniosek.doc

gastronomia-piwo-wniosek.doc

gastronomia-wino-wniosek.doc

gastronomia-wódka-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-piwo-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-wino-wniosek.doc

Organizacja-przyjęć-wódka-wniosek.doc

jednorazowe-piwo-wniosek.docx

OŚWIADCZENIE-o-wartości-sprzedaży-napojów-alkoholowych.docx