Mieszkam w Brzozowie

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Brzozowa wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie Gminy Brzozów. Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  • Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

  • od udzielenia zezwolenia – 107 zł
  • od zmiany zezwolenia – 53,50 zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem  pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
  • za wydanie duplikatu zezwolenia – 24 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie PBS O/Brzozów 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Następnie po spełnieniu określonych ustawowo warunków postępowanie zakończy się wydaniem decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Budynek PGK Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10
tel. 13 306 10 88

 

 

 

Formularze

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Decyzja_zezwalajaca_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych.pdf

Karta-usługi-Udzielenie-zezwolenia-na-świadczenie-usługi.docx

Inform.-o-przeprow.-kontroli-zbiorników-bezodpływowych-po-zmianach.pdf