Twoja Gmina, Twój Urząd

Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Brzozów

Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w 2022r. –  82

Formy prowadzenia współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi:

 • zlecanie organizacjom realizację zadań własnych,
 • dofinansowanie działalności statutowej organizacji,
 • wsparcie rzeczowe organizacji,
 • wsparcie lokalowe organizacji,
 • doradztwo konsultacje.

 

Lp. Nazwa organizacji Adres Kontakt/ Charakterystyka prowadzonych działań
1. Stowarzyszenie “AMAZONKI” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie ul. Ks. J. Bielawskiego 18,
36-200 Brzozów(budynek H szpitala na 3 piętrze)

  Prezes zarządu:  Irena Trznadel
tel.:  13 435 47 05 , 516 584 247
amazonkibrzozow@o2.pl

Stowarzyszenie  skupia kobiety, które wygrały walkę z nowotworem piersi, a teraz uczą się jak żyć  dalej. Działalność organizacji  oparta jest na pracy społecznej  członkiń, a podstawowym celem  jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym.

2. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oddz. w Rzeszowie z/s w Brzozowie ul. Ks. J. Bielawskiego 18,
36-200 Brzozów
Przewodniczący: Damian Krzysztof Kazalski,
tel.: 13 430 95 52

Główne cele działania, to m. in.: praca nad postępem onkologii klinicznej w rzeczypospolitej polskiej, reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych  samorządowych w kraju  za granicą,kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków stowarzyszenia.

3. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2,
36-200 Brzozów
Prezes: Zofia Brodzicka
tel.: 13 434 21 04

Działalność statutowa  to udzielanie wsparcia psychicznego, organizacja kursów orientacji i samoobsługi, organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek.

4. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Brzozowie Ul. Ks. Bielawskiego 16,
36-200 Brzozów

tel.: 13 430 97 01
or.brzozow@pck.org.pl

Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk  i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowaniem zdrowego stylu życia, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego i wieloma innymi zadaniami zgodnymi z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej.

5. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Sienkiewicza 1,
36-200 Brzozów
Przewodniczący zarządu: Jan Kędra

Głównym celem działalności jest integracja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Organizuje wspólne turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne w formie wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Corocznie organizowane są spotkania okolicznościowe np. pikniki rodzinne,  Dzień Dziecka, św. Mikołaj, zabawa karnawałowa i wiele innych imprez. Jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami.

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Brzozowie ul. Mickiewicza 11/1,
36-200 Brzozów
tel.: 13 434 42 19
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Górki w Górkach Górki 73,
36-200 Brzozów
Prezes zarządu: Ireneusz Futyma
tel.: 13 430 44 04
stowarzyszenie.gorki@poczta.onet.pl
8. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę i Alergię – odz. w Brzozowie Bielawskiego 19,
36-200 Brzozów
tel.: 13 434 14 10 wew. 318
9. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Okręg w Krośnie z/s w Brzozowie ul. Mickiewicza 19 (Poniatowskiego 3)
36-200 Brzozów

Okręg w Krośnie
prezes: Marian Fic
tel.: 13 474 39 05

10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzozowie ul. Mickiewicza 3,
36-200 Brzozów
tel: 13 434 00 43

Działalność związku jest oparta na pracy społecznej ogółu członków. Celem działalności jest:

a )poprawa warunków socjalno-bytowych członków oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym,

b) organizowania życia kulturalnego członków,

c) reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

W codziennej działalności skupia się na wzajemnym wsparciu członków, organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań poprzez m.in.: organizację wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru, spotkań towarzyskich, spotkań z okazji świąt, imienin członków związku, spotkań klubowych, wystaw fotograficznych upamiętniających różne wydarzenia z życia organizacji itp.

11. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy ul. Legionistów 1,
36-200 Brzozów

prezes: Ryszard Prorok
tel.: 13 434 17 18

12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska 36-207 Grabownica Starzeńska 584, prezes zarządu: Tadeusz Stępień
tel.: 13 439 50 12 , 13 439 50 43

W działaniach koncentruje się na kulturze, organizacji imprez, współdziałaniu z pozostałymi organizacjami z Grabownicy Starzeńskiej czy szerzej Gminy Brzozów.

13. Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów “PROM” ul. Tysiąclecia 29,
36-200 Brzozów

Prezes: Wiesław Pałka
w.palka@wp.pl

Celem stowarzyszenia jest:

 • pomoc w rozwoju systemu edukacji publicznej
  i niepublicznej,
 • inspirowanie i propagowanie zmian w pracy szkół
  i placówek,
 • wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół
  i placówek,
 • pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie edukacji,
 • kształtowanie uczniów szkół i placówek postaw pracowitości i uczciwości w pracy dla innych,
 • promowanie działań szkół i placówek realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie formy pracy.
14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Brzozowska” ul. Armii Krajowej 2,
36-200 Brzozów
Prezes: Stanisław Jakiel
tel.: 13 434 15 56
lgd@powiatbrzozow.pl

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe, zawarte w Rozdziale I Statutu Stowarzyszenia. Priorytetowym celem szczegółowym jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – wewnętrznego dokumentu programowego Lokalnej Grupy Działania, który stanowić będzie podstawę przedsięwzięć realizowanych w przyszłości na terenie powiatu brzozowskiego.

15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów

prezes: Wanda Brach

Cele działalności Stowarzyszenia to m.in.:

 • działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
 • inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
 • działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
 • wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
 • wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
 • udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
 • działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków.
16. Fundacja Promocji Zdrowia im. Dr NAUK MED. STANISŁAWA LANGA na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów prezes zarządu: Jerzy Kuczma
tel.: 13 430 95 52
anname@interia.pl
onkologia@szpital-brzozow.pl

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia.Innym z celów jest między innymi  promocja i organizacja wolontariatu, dotycząca w szczególności osób niepełnosprawnych, którą realizuje od początku swojej działalności.

17. Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad w Przysietnicy Przysietnica 883,
36-200 Brzozów

Prezes: Paweł Stanisław Klucz
tel.: 13 43 49 642
fundacja@fpirb.eu

Główną misją Fundacji Promocji i Rozwoju Bieszczad jest: wspieranie zrównoważonego rozwoju Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bieszczad i Beskidu Niskiego poprzez tworzenie inicjatyw i działań związanych m. in. z turystyką, kulturą i dziedzictwem kulturowym, sportem, nauką, ekologią i ochroną zdrowia, rozwijanie kształcenia poza formalnego m. in. poprzez organizację warsztatów, seminariów, szkoleń aktywizujących, wymian, kolonii i obozów tematycznych dla dzieci i młodzieży, pomoc osobom zagrożonym marginalizacją w życiu społecznym.

18. Fundacja w Trosce o Życie ul. Rynek 6a,
36-200 Brzozów

Prezes: Jolanta Leń
tel.: 13 434 31 22
fundacjabrzozow@op.pl 

Udziela ona wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom. Wsparcie to przybiera zarówno formę pomocy finansowej, jak i rzeczowej.

19. Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie ul. Pocztowa 8,
36-200 Brzozów
Prezes: Małgorzata Chmiel
tel.: 605 675 682 
stowarzyszenie.ludzitworczych@onet.eu

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.

22. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego -Podkarpacki Oddział Powiatowy w Brzozowie ul Piastowa 22,
36-200 Brzozów

Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sanoku:
Prezes: płk w st. spocz. Stanisław Bądkowski
Adres: ul. Rynek 7 38-500 Sanok
tel.: 662 172 386

Głównym celem związku jest krzewienie wiedzy historycznej związanej z działalnością Wojska Polskiego. Udział w obchodach rocznicowych .

23. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło w Brzozowie Ul. Witosa 3,
36-200 Brzozów
Zarząd Koła w Sanoku :
Prezes: Mieczysław Sabat
tel.: 13 465 73 21,
kom.: 513 064 755

Główne cele działania:

 1. Pomoc emerytom policyjnym oraz ich rodzinom w dofinansowaniu ze środków socjalnych KWP w Rzeszowie w trudnych sytuacjach materialnych.
 2. Pomoc w ubezpieczeniu grupowym emerytom PZU oraz WARTA oraz ich rodzinom.
 3. Pomoc w korzystaniu z pomocy finansowej tym emerytom oraz ich rodzinom, którzy doświadczyli bolesnych zdarzeń losowych.
 4. Organizowanie spotkań integracyjnych: różnego rodzaju imprez, zabaw, pikników oraz wycieczek do miejsc atrakcyjnych woj. Podkarpackiego.
 5. Kultywowanie rodzimych tradycji tj. „Dzień Seniora”, „Spotkanie Opłatkowe”, „Zabawa Andrzejkowa”, „Zawody Wędkarskie”, „Zawody Strzelnicze” itp.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie.
 7. Wykonywanie poleceń i wytycznych instancji nadrzędnych, tj. Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie oraz Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie
 8. Realizacja zadań statutowych zgodnie z opracowywanymi corocznie planami działania Koła SEiRP w Brzozowie.
24. Stowarzyszenie “Podkarpacka Przyszłość” w Przysietnicy Przysietnica 353,
36-200 Brzozów

Prezes: Monika Katarzyna – Więcek

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, działalności społecznie użytecznej obejmującej zadania w zakresie działalności statutowej, jak m.in.: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego; niesienie pomocy na rzecz rodzin wielodzietnych; działalność wspomagająca rozwój wspólnot, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; – działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; organizacja kursów, szkoleń, konferencji i seminariów; wspieranie działalności; podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

25. Fundacja im. Hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdecznego Armii Krajowej 16,
36-200 Brzozów
Prezes: Dariusz  Materniak
tel.: 13 434 1658
dariusz.materniak@gmail.com

Celem Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach międzynarodowych, współpraca w obszarach przygranicznych, propagowanie i podtrzymywanie tradycji wspólnych, współpraca w zakresie społeczno-kulturalnym i edukacyjnym.

26. Górniczy Klub Sportowy w Grabownicy 39-207 Grabownica Starzeńska

Prezes: Tomasz Robert Gomółka
tel: 13 434 69 20
gksgrabownica@o2.pl
TORUGOM29@GMAIL.COM

27. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie Kościuszki 23,
36-200 Brzozów
prezes:  Andrzej Bieńczak
kom.: 886 121 202
tel.: 13 434 40 20 wew. 30
kontakt@fpd.org.pl

Niesie pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin wykluczonych społecznie, a także młodzieży wybitnie uzdolnionej.Prowadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą: profilaktyczne, edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, artystyczne, sportowe.Fundacja ma pod opieką kilkadziesiąt chorych, niepełnosprawnych dzieci posiadających subkonta, na których gromadzone są środki z darowizn indywidualnych oraz z 1% podatku dochodowego, głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.  Od kilku lat dzieci uczestniczą również w wydarzeniach Fundacji, imprezach integracyjnych i warsztatach przeznaczonych właśnie dla nich.

28. Fundacja Podkarpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Brzozowie Armii Krajowej 2-44,
36-200 Brzozów

Prezes: Tomasz Bartnicki
tel.: 691 780 469
t.bartnicki@gdpartner.pl

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój regionalny w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej, wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego i edukacyjnego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych, podejmowanie działań pomocowych oraz przekazywanie Polskich doświadczeń zrównoważonego rozwoju, dobrych praktyk współpracy lokalnej i regionalnej poza granice kraju

29. Podkarpacka Fundacja “Panorama Możliwości” w Humniskach Humniska 388,
36-206 Humniska
Prezes zarządu: Joanna Słota
tel.: 792 661 790
panorama.mozliwości@gmail.com

Ideą fundacji jest działalność na rzecz dobra społecznego w szczególności wszechstronnego rozwoju i promocji regionu podkarpackiego poprzez bezpośredni wpływ na mieszkańców regionu, społeczność lokalną, ogólnokrajową i światową oraz podejmowanie działań wspierających rozwój mieszkańców regionu i całego społeczeństwa.

30. Stowarzyszenie EURO-SAN w Brzozowie Bohaterów II Wojny Światowej 11,
36-200 Brzozów

Prezes zarządu: Bogusław Surmacz
s.eurosan@gmail.com

Stowarzyszenia ma podejmuje różnorakie działania prospołeczne na wielu płaszczyznach. Działania promujące bezpieczeństwo drogowe, konkursy historyczne, działania na rzecz rolników czy kobiet aktywnych to tylko niektóre tematy w zakresie dotychczasowych inicjatyw Stowarzyszenia, którego działalność skupia się głównie na terenie powiatu brzozowskiego.

31. Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina w Brzozowie ul. Armii Krajowej 16,
36-200 Brzozów
 Prezes: Dariusz Materniak
tel.: 13 43 41 658
dariusz.materniak@gmail.com

Misją Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina są działania na rzecz rozwoju współpracy i pozytywnych relacji polsko-ukraińskich w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym.Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina realizuje swoją misję w pierwszej kolejności poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną: jest wydawcą Portalu Polsko-Ukraińskiego polukr.net, wydaje także publikacje naukowe (w tym we współpracy z partnerami zagranicznymi), jak również poprzez organizację konferencji naukowych, debat, dyskusji i spotkań poświęconych bieżącym problemom relacji polsko-ukraińskich

32. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej ul. Witosa 13,
36-200 Brzozów

Przewodnicząca: Barbara Duplaga
tel.: 13 43 41 886
stowarzyszenie.brzozow@op.pl

Jako organizacja pozarządowa wspiera mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  w Brzozowie w trudnościach dnia codziennego, wynikających z wieku choroby  i niepełnosprawności. Wraz z nimi tworzy wspólnotę na wzór rodziny, w której obowiązuje troska  o wspólne sprawy.

33. Stowarzyszenie “NASZA SZKOŁA’ w Grabownicy Starzeńskiej 36-207 Grabownica Starzeńska 584,

Prezes: Dariusz Barański
tel.: 13 43 950 12
stowarzyszenie.naszaszkola@onet.pl

Celem Stowarzyszenia jest:

 • poprawa warunków kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej;
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • przyznawanie pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym;
 • promocja szkoły i środowiska lokalnego;
 • nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych na gruncie edukacyjno-wychowawczo-kulturowym;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników edukacyjnych;
 • upowszechnianie lokalnych walorów:  historycznych, kulturowych i przyrodniczych;
 • kultywowanie rodzinnych tradycji kulinarnych, twórczości ludowej oraz folkloru.
34. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Przysietnicy Przysietnica 675,
36-200 Brzozów
Prezes: Jadwiga Barbara Ścibor
organista7@interia.pl

Podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury, turystyki, wypoczynku oraz edukacji, szczególnie dzieci i młodzieży. Pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Umacnianie wzajemnych więzi międzyludzkich. Rozwój świadomości obywatelskiej. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Przysietnicy. Popieranie działań związanych z kultywowaniem tradycji regionalnych i obrzędów lokalnych.

35. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  “Wśród Przyjaciół” ul. H. Sienkiewicza 2/22, 36-200 Brzozów

Prezes zarządu: Marek Ciesielski

Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –  Wychowawczym w Brzozowie w zakresie realizacji celów i zadań statutowych m.in. wszelakich form wspierających rozwój i aktywizację dzieci niepełnosprawnych. Wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych.

36. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “BRZOZOWIANKA” w Brzozowie ul. Ogrodowa 102,
36-200 Brzozów
Prezes zarządu: Stanisław Mieczysław Pilszak

Celem działalności stowarzyszenia jest integracja społeczności lokalnej, zwłaszcza emerytów i rencistów. Szerzenie świadomości ekologicznej. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez obcowanie z przyrodą.

37. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Szkole im. Królowej Jadwigi w Humniskach 36-206 Humniska 264

Prezes zarządu: Lucjan Paweł Czech

Działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wspieranie uczniów i ich rodzin. Propagowanie postaw prospołecznych, proekologicznych. Edukacja w zakresie współpracy międzynarodowej.

38. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Humniska-Skrzyżowanie w Humniskach 36-206 Humniska 737

Prezes zarządu: Piotr Jatczyszyn

Celem działalności stowarzyszenia jest m.in.: inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji; popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych; działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży; aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa; inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy; poprawa standardu życia społeczności wiejskiej; realizowanie wniosków i postulatów członków stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

39. Stowarzyszenie Brzozowskiego Ruchu Konserwatywnego w Brzozowie ul. Jana Kilińskiego 1,
36-200 Brzozów
Prezes zarządu: Jacek Janas
brzozowskiruchkonserwatywny@gmail.com

Stowarzyszenie dąży m.in. do wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywnych i patriotycznych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju; urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowania idei konserwatywnej, edukacji w zakresie idei gospodarki wolnorynkowej oraz wartości chrześcijańskich, szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej a także studiującej; odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, prymat prawa w sferze stosunków publicznych, sprawiedliwość, stosowanie zasad etyki w polityce; pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie.

40. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie ul. prof.. W. Pańki 2,
36-200 Brzozów

Prezes: Ewa Toczek
tel.: 669 600 643

Działalność aktywizacyjna, edukacyjna zwłaszcza w zakresie profilaktyki zdrowia, przewidziana dla osób, które nie są już aktywne zawodowo, dla osób starszych. W głównej mierze szerzenie wiedzy prawniczej, kulturalno-naukowej, krajoznawczej, kultury i sportu.

41. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju “PRO PUBLIKO BONO” w Brzozowie ul. Pl. Grunwaldzki 5A,
36-200 Brzozów
Prezes zarządu: Elżbieta Kijowska

Cele działania fundacji: celem ogólnym jest pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową i integrację społeczną celami szczególnymi są: – promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, – edukacja w zakresie procesów partycypacji i dialogu społecznego, – tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej.

42. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie 36-200  Brzozów Prezes: dh Jadwiga Kopczyk
tel.: 601 929 887
43. Ochotnicza Straż Pożarna w Humniskach 36-206  Humniska Prezes: dh Piotr Jatczyszyn
44. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownicy Starzeńskiej 36-207 Grabownica Starzeńska Prezes: dh Piotr Sobaś
tel.: 504 966 030
45. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach 36-200 Brzozów Prezes.: dh Piotr Florczak
tel.: 783 469 534
46. Ochotnicza Straż Pożarna w Turzym Polu 36-200 Brzozów Prezes: dh Dariusz Federczak
tel.: 604 201 102
47. Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy 36-200 Brzozów Prezes: dh Bogusław Fiejdasz
tel.: 609 021 680
48. Ochotnicza Straż Pożarna w Zmiennicy 36-200 Brzozów Prezes: dh Krzysztof Kosztyła
tel.: 502 826 077
49. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi 36-200 Brzozów Prezes: dh Krzysztof Szuba
tel.:665 208 860
e-mail: starawiesosp@wp.pl
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Góreckiej 36-200 Brzozów Prezes: dh Ryszard Stankiewicz
tel.: 13 430 44 39
51. LKS Brzozovia Brzozów ul. Legionistów 3
36-200 Brzozów
prezes: Marek Bryś
tel: 13 434 15 27
www.brzozovia.futbolovo.pl
brzozoviamosirbrzozow@onet.pl
52. Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki ul. 3 Maja 70
36-200 Brzozów
Prezes: Krzysztof Zygarowicz
tel: 669 528 350
www.kosz.futbolovo.pl
bskbrzozow@gmail.com
53. Klub Tenisa Stołowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 3
36-200 Brzozów
prezes: Tomasz Haduch
tel.: 608 448 311
ktsbrzozow@gmail.com
54. Stowarzyszenie Sportowe „Orzełki” Brzozów ul. Legionistów 3
36-200 Brzozów

Prezes: Jacek Knap, trener: Paweł Szałajko
tel.: 506-083-889
www.orzelkibrzozow.pl
orzelkibrzozow@wp.pl

55. Brzozowski Klub Strzelecki „Snajper” Przysietnica 506
36-200 Brzozów
Prezes: Józef Szczepek
tel.: 13 434 95 76
56. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Brzozowie ul. Legionistów 3
36-200 Brzozów

Prezes: Piotr Paczkowski
tel.: 13 434 15 27
www.smsbrzozow.pl

57. LKS Górki Górki 3a
36-200 Brzozów
Prezes: Grzegorz Konopka
tel.: 600 621 493
www.lksgorki.futbolowo.pl
lks.gorki@poczta.fm
58. GKS „Górnik” Grabownica Starzeńska Grabownica Starzeńska 793/3
36-200 Brzozów

Prezes: Tomasz Gomółka
tel.: 13 434 69 20, 668 465 434
www.gornikgrabownica.futbolowo.pl/
gksgornikgrabownica@wp.pl
tomgom29@gmail.com

59. LKS „Iskra” Przysietnica Przysietnica 22
36-200 Brzozów
Zbigniew Dudek
tel.: 726 127-120
Adam Rachwał
www.70lattradycji.pl
skwarcan@poczta.fm
60. LKS „Płomień” Zmiennica Zmiennica
36-200 Brzozów

Prezes: Radosław Ostrowski
lks-plomien.futbolowo.pl

61. LKS „Parnas” Stara Wieś Stara Wieś 790
36-200 Brzozów
Prezes: Zbigniew Babirecki
tel.: 788 985 972
62. LKS Turze Pole Turze Pole 178
36-200 Brzozów

Prezes: Konrad Federczak
tel.: 727 650 498
www.lksturzepole.wixsite.com/lksturzepole
konradszeryf178@o2.pl
konradfederczak@gmail.com

63. Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu ul. Armii Krajowej 3
36-200 Brzozów
Prezes: Andrzej Kędra
tel.: 604 327 856
http://www.jujitsu.brzozow.pl/
aakedra@poczta.onet.pl
64. Brzozowski Klub Kyokushin Karate ul. 1000 – lecia 29
36-200 Brzozów

Prezes: Wojciech Świstak
tel.: 507 144 712
wojciechswistak@wp.pl

65. Łuczniczy Klub Sportowy „Sagit” Humniska 36-206 Humniska 675A Trener: Marek Ryba
tel.: 607 864 805
tel.: 693 931 484
www.sites.google.com/site/lkssagithumniska/
sagit.humniska@gmail.com
66. Koło Gospodyń Wiejskich w Humniskach 36-206 Humniska Prezes: Joanna Wójcik
67. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej 36-207 Grabownica Starzeńska Prezes: Katarzyna Wojnar
68. Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy 36-200 Przysietnica Prezes: Wanda Bąk
69. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi 36-200 Stara Wieś Prezes: Marta Data
70. Koło Gospodyń Wiejskich w Zmiennicy 36-200 Zmiennica Prezes: Danuta Dziedzic
71. Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach 36-200 Górki Prezes: Marlena Piotrowska
72. Stowarzyszenie „Mam pomysł” 36-206 Humniska 273

Przedstawiciel: Dorota Fabisiak

Prowadzi działalność pro społeczną dotyczącą spraw ekologicznych, kulturalnych i przyczyniającą się do rozwoju lokalnej społeczności.

73. Wspólnie Dla Ziemi Brzozowskiej 36-200 Stara Wieś 568A Zarząd: Przemysław Leń, Karol Rzepka, Mariusz Leń

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe, zawarte w Rozdziale I Statutu Stowarzyszenia. Priorytetowym celem szczegółowym jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – wewnętrznego dokumentu programowego Lokalnej Grupy Działania, który stanowić będzie podstawę przedsięwzięć realizowanych w przyszłości na terenie powiatu brzozowskiego

74. Towarzystwo Przyjaciół Zmiennicy 36-200 Zmiennica 3

Zarząd: Radosław Ostrowski

Działalność edukacyjna i oświatowa, kulturalna oraz działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla lokalnej społeczności.

75. Brzozowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzozowie ul. Prof. W. Pańki 2,
36-200 Brzozów

Prezes: Adam Kaczmarski
e-mail: btg-sokol@wp.pl

Brzozowskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół”  skupia sympatyków sportu. Stowarzyszenie zostało reaktywowane w 2017r.

Działalność Towarzystwa oparta jest na propagowaniu sportu i zdrowego trybu życia w patriotycznym duchu.

76. Stowarzyszenie Grupa Dobra Myśl 36-207 Grabownica Starzeńska 766 Prezes: Aleksandra Haudek
email: dobramysl@grabownica.pl

Grupa Dobra Myśl istnieje od lutego 2015 r., działa na rzecz społeczności Gminy Brzozów, a w szczególności mieszkańców Grabownicy Starzeńskiej, organizuje imprezy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie akcentując wartość integracji międzypokoleniowej.

77. Fundacja „Pomocni” w Starej Wsi Stara Wieś 601
36-200 Brzozów

Prezes: Alicja Tomoń

Celem fundacji jest pomoc osobom oraz ich rodzinom szczególnie w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, wyrównywanie szans tych osób i rodzin, umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, reprezentowanie ich interesów oraz organizowanie wsparcia.

78. Fundacja „Staramy się”  w Starej Wsi Stara Wieś 536
36-200 Brzozów
Prezes: Barbara Duplaga

Celem fundacji jest działalność na rzecz wyrównywania szans osób potrzebujących, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

79. Koło Łowieckie  „Ostoja” Brzozów ul. Prohaski 26
36-200 Brzozów
Osoba do kontaktu: Stefan Szarek
80. Koło Łowieckie  „Bażant” Brzozów ul. Boh. II Wojny Światowej 8
36-200 Brzozów
Osoba do kontaktu: Tomasz Kusiński
tel.: 608 557 866
81. Koło Łowieckie  „Jeleń” Brzozów ul. Piastowa 22
36-200 Brzozów

Osoba do kontaktu: Bolesław Kostur
tel.: 603 745 851

82. Stowarzyszenie „Aktywna CARPATICA” ul. Widokowa 4/5
36 – 200 Brzozów
Przedstawiciel: Dorota Prokopska – Oleniacz

Wszechstronny rozwój dzieci  i młodzieży, w tym chorych  i niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, uzdolnionych, wszechstronny rozwój osób dorosłych i starszych.

Organizowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych, promowanie i organizowanie wolontariatu.

83. Towarzystwo przyjaciół Brzozowa – Zdroju ul. Boh. II Wojny Św. 15 36-200 Brzozów

Aneta Masłyk, Magdalena Korona

Cele towarzystwa to m.in. wspieranie i prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej, uzgodnionej wspólnie przez członków założycieli towarzystwa, w zakresie historii i tradycji brzozowa – zdroju; ochrona i promocji zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki, w tym turystyki zdrowotnej, zwłaszcza poprzez: inicjowanie, wspieranie i pomoc w tych ; projektowanie i tworzenie infrastruktury turystycznej i nowych produktów turystycznych w partnerstwie z instytucjami uprawnionymi; działalność edukacyjna i kulturalnej; działalność w zakresie dobroczynności.

84. Fundacja Razem dla Ciebie w Brzozowie ul. Rzeszowska 7,
36-200 Brzozów
Przedstawiciel organizacji: Łukasz Dobrowolski

Celem Fundacji jest m.in. promowanie inicjatyw prozdrowotnych w tym dotyczących profilaktyki, szkoleń, wspieranie innych organizacji mających podobne cele statutowe.

85. Fundacja „Lepsze jutro” w Turzym Polu Turze Pole 64b,
36-200 Brzozów

Przedstawiciele organizacji: Irena i Robert Malik

W celach statutowych organizacji mieści się m.in. wspomaganie lokalnych mieszkańców w aktywizacji zawodowej, w stosowaniu nauki i techniki w działalności gospodarczej, aktywizacji społecznej

86. Stowarzyszenie „Młodzi dla Brzozowa” ul. Słoneczna 10a,
36-200 Brzozów
Prezes zarządu: Michał Rzepka

Celami działania stowarzyszenia są m.in.: działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego gminy Brzozów, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, wspieranie inicjatyw lokalnych rozwój demokracji lokalnej, w tym działania na rzecz partycypacji społecznej promocja i organizacja wolontariatu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania osób niepełnosprawnych i wykluczonych aktywność w sferze kultury i sztuki oraz w zakresie ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego ochrona środowiska naturalnego, kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych.

87. Klub bokserski „Olimpia” ul. Pańki 6,
36-200 Brzozów

Przedstawiciel organizacji: Marek Górecki

Cele działalności stanowią m.in.: rozwijanie różnych form kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, integracja społeczna, rozwijanie pięściarstwa sportowego oraz promowanie tradycji z nim związanych  dla lokalnych mieszkańców.

88. Fundacja ALVAB dla cyberbezpieczeństwa w Przysietnicy Przysietnica 889,
36-200 Brzozów

Przedstawiciele organizacji: Adrian Ścibor, Bartłomiej Hawrot 

Celem Fundacji, jest budowa oraz wspieranie idei cyberbezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności oraz wszelka edukacja w temacie ochrony i poruszania się w tej sferze.