Mieszkam w Brzozowie

Podatki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców transportowych z naszej gminy oraz z innych miejscowości, prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Brzozów podjęliśmy  decyzję o obniżeniu podatku o około 40% , a w przypadku autobusów ustalone zostały na poziomie minimalnym,  wynoszącym 650 zł. za pojazd, bez względu na liczbę miejsc.

Samochód ciężarowy jedzie po szosie. W tle kolorowy baner i zabudowania

Podatek od środków transportowych

Nie jest to działanie obliczone na jeden rok, czy tylko na czas pandemii COVID-19, lecz zakrojona na dłuższa skalę strategia, mająca na celu ulżyć obciążeniom fiskalnym oraz zachęcić  do płacenia podatków w naszej gminie.

Podatki i opłaty lokalne w 2024r.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2024r.

 Wysokość  stawek podatku na 2024 rok określa Uchwała Nr LVIII/580/2022  Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14.12.2022 r.   Dz.Urz. z 2022r. poz. 5408

 

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

 • I rata – 15 lutego każdego roku podatkowego
 • II rata – do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • I rata – 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • II rata – do 15 września danego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek należy wpłacać bez wezwania w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzozowie: 81 1020 4391 0000 6702 01 71 7768

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.

 

Wysokość aktualnych stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr LVII/572/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 18.11.2022 r.  Dz.Urz. z 2022r. poz.4639

 1. Stawki podatku od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 0,82 zł/m kw.
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,91 zł/m kw.
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,93 zł/m kw.
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł/m kw.
  • pozostałych, nie zajętych na cele mieszkalne i nie związanych z budynkami mieszkalnymi – 7,63 zł/m kw.
  • gospodarczych – 4,48 zł/m kw.
 1. Stawki podatku od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,00 zł/m kw.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,46 zł/m kw.
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł/m kw.
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 2,25 zł/m kw.
 1. Stawki podatku od budowli:
 • sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 1% wartości
  • pozostałych – 2% wartości.

 

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Podatek rolny

 Stawki podatku rolnego na 2024 rok

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – 224,075 zł (od 1 ha przeliczeniowego)
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 448,15 zł (od 1 ha).

 

Terminy i sposoby płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2024 roku: 72,0346 zł

Terminy i sposoby płatności

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Opłata targowa

Stawka opłaty targowej na 2024 rok 

Wysokość aktualnych stawek  opłaty targowej określa Uchwała Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20.12.2016 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z 2017 r poz 42 zmieniona Uchwałą Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20.12.2016r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z 2019r. poz 2691

 

Opłatę targową płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach. Opłaty należy dokonać u inkasenta, którym jest PGK Sp. z o.o. w Brzozowie.

Podatki i opłaty lokalne w 2023r.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2023r.

 Wysokość  stawek podatku na 2023 rok określa Uchwała Nr LVIII/580/2022  Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14.12.2022 r.   Dz.Urz. z 2022r. poz. 5408

 

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

 • I rata – 15 lutego każdego roku podatkowego
 • II rata – do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • I rata – 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • II rata – do 15 września danego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek należy wpłacać bez wezwania w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzozowie: 81 1020 4391 0000 6702 01 71 7768

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

 

Wysokość aktualnych stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr LVII/572/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 18.11.2022 r.  Dz.Urz. z 2022r. poz.4639

 1. Stawki podatku od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 0,82 zł/m kw.
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,91 zł/m kw.
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,93 zł/m kw.
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł/m kw.
  • pozostałych, nie zajętych na cele mieszkalne i nie związanych z budynkami mieszkalnymi – 7,63 zł/m kw.
  • gospodarczych – 4,48 zł/m kw.
 1. Stawki podatku od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,00 zł/m kw.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,46 zł/m kw.
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł/m kw.
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 2,25 zł/m kw.
 1. Stawki podatku od budowli:
 • sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 1% wartości
  • pozostałych – 2% wartości.

 

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Podatek rolny

 Stawki podatku rolnego na 2023 rok

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – 185,125 zł (od 1 ha przeliczeniowego)
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 370,25 zł (od 1 ha).

 

Terminy i sposoby płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2023 roku: 71,0996 zł

Terminy i sposoby płatności

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

 

Opłata targowa

Stawka opłaty targowej na 2023 rok 

Wysokość aktualnych stawek  opłaty targowej określa Uchwała Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20.12.2016 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z 2017 r poz 42 zmieniona Uchwałą Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20.12.2016r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z 2019r. poz 2691

 

Opłatę targową płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach. Opłaty należy dokonać u inkasenta, którym jest PGK Sp. z o.o. w Brzozowie.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju (w 2022 r. – 1,00 zł).

Oznacza to, że w 2023 r. procent rolny może uzyskać:

 • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 110 zł w 2022 r.),
 • 48 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 40 zł w 2022 r.).

Terminy składania wniosków:

Pierwszy termin składania wniosków przypada od 1 lutego do 28 lutego i dotyczy zakupionego paliwa rolniczego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r..

Drugi termin składania wniosków przypada od 1 sierpnia do 31 sierpnia i dotyczy   paliwa zakupionego od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r.

Do wniosków producenci muszą dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

—————————————————————————

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.

Wysokość aktualnych stawek podatku określa Uchwała Nr XXXI/283/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30.11.2020 r.

Przedmiot opodatkowania

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego)
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • wyrejestrowano środek transportowy
 • wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • upłynął czas, na jaki powierzono pojazd.

Czynności i dokumenty

Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego bądź w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy i sposoby płatności

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

 • I rata – 15 lutego każdego roku podatkowego
 • II rata – do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • I rata – 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • II rata – do 15 września danego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek należy wpłacać bez wezwania w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzozowie: 81 1020 4391 0000 6702 01 71 7768

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami. Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Wzory formularzy dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

Wysokość aktualnych stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XLIV/419/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30.10.2017 r.

1. Stawki podatku od budynków lub ich części:

• mieszkalnych – 0,73 zł/m kw.
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,28 zł/m kw.
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,67 zł/m kw.
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,62 zł/m kw.
• pozostałych, nie zajętych na cele mieszkalne i nie związanych z budynkami mieszkalnymi – 7,63 zł/m kw.
• pozostałych związanych z budynkami mieszkalnymi – 4,01 zł/m kw.

2. Stawki podatku od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł/m kw.
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,36 zł/m kw.
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,55 zł/m kw.
• niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 2,01 zł/m kw.

3. Stawki podatku od budowli:

• sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 1% wartości
• pozostałych – 2% wartości.

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podatnicy

Podatek płacą:

 • właściciele
 • posiadacze samoistni
 • użytkownicy wieczyści
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

Czynności i dokumenty

Podatnicy składają organowi podatkowemu sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • osoby fizyczne – informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Stawki podatku

 • Dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego)
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha), obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawka podatku rolnego na 2022 r.

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – 153,70 zł (od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 307,40 zł (od 1 ha).

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Gmina Brzozów znajduje się w III okręgu podatkowym.

Terminy i sposoby płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy

 • właściciele lasów
 • posiadacze samoistni lasów
 • użytkownicy wieczyści lasów
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych
 • deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wzory formularzy dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Stawki podatku

od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego w 2022 roku: 46,70 zł

Terminy i sposoby płatności

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (gotówką lub kartą płatniczą). Nie ma możliwości wpłaty u inkasenta.

Opłata targowa

Opłatę targową płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • oświadczenie (dzierżawa)
 • oświadczenie (przekazanie zwrotu podatku akcyzowego na rachunek bankowy)
 • klauzula (zwrot podatku akcyzowego).

Zaświadczenia

Zaświadczenia o figurowaniu (niefigurowaniu) w ewidencji podatkowej

Czas realizacji – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wymagane dokumenty – wniosek, w przypadku zaświadczenia płatnego dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 17 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają m.in. zaświadczenia wydawane w celach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, dokonania czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku (o stanie zaległości)

Czas realizacji – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wymagane dokumenty – wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty – opłata skarbowa 21 zł.

Zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Czas realizacji – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Wymagane dokumenty – wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Opłaty – zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową za zaświadczenie można opłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768.

Formularze

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc