Mieszkam w Brzozowie

Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Brzozów.

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Brzozowa informuje o osiągniętych przez Gminę Brzozów oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek