Mieszkam w Brzozowie

Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Brzozów.

W ramach utrzymania czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań gminy należy między innymi osiągnięcie wymaganych poziomów:

  1. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w latach 2012 – 2020;
  2. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – od 2021 r.;
  3. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – w latach 2012 – 2020;
  4. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – od 2012 r.;

obrazek

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Brzozów w latach 2013 -2020

obrazek

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy w latach 2013-2020

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Brzozów w latach 2013 -2020

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy w latach 2013-2020

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Brzozów w latach 2013 -2022 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy w latach 2013-2022

 

Ponadto od 2020 r. wszystkie gminy wyliczają nowy poziom, tzw. poziom składowania. Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

  1. 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029;
  2. 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034;
  3. 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

 

obrazek

obrazek