Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Justyna Sieniawska –  Naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa a w szczególności:

  • ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału,
  • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
  • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę,
  • kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

  • ustalenia warunków zabudowy
  • lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Wydawanie opinii w sprawie projektu podziału działek

Kontakt:
tel.13 306 11 27
pok. 202

Więcej informacji o Wydziale