Pomoc sąsiedzka

Pomoc sąsiedzka

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 35 osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Brzozów przez objecie 35 osób wsparciem w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i 20 osób wsparciem w formie usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, które umożliwią osobom starszym, potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osoba starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez min. 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze – opiekunów faktycznych w okresie do 31.08.2023 r.

obrazek

Starsza kobieta z siwymi włosami trzyma słuchawkę przy uchu . Siedzi w domu na krześle.

Tytuł projektu:  Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych.

Grupa docelowa: 35 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego oraz 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich.

Główne zadania:

  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu posiłków, praniu, uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, urzędów itp. Usługi będzie świadczyła osoba z otoczenia danej osoby, średnio 30 h w miesiącu.
  • Teleopieka – 20 uczestników otrzyma bransoletkę – opaskę, która wyposażona jest w przycisk alarmowy (SOS) który pozwala połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc a także w czujnik upadku, który automatycznie informuje Centrum o zaistniałym zdarzeniu. Bransoletka daje możliwość lokalizowania podopiecznych przy wykorzystaniu modułu GPS oraz wykonywanie pomiarów pedometrycznych oraz pomiaru pulsu.
  • Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej – obejmują przeprowadzenie szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo indywidualne dla opiekunów. Wsparcie uzyska 20 osób.

Głównym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby miejsc/osób objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi w Gminie Brzozów.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 do 31.08.2023 r.

Wartość projektu: 701 750,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie 666 662,50 zł w tym wkład UE 596 487,50 zł

Ważna informacja!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Gmina Brzozów od 1.09.2023 r. do 31.01.2026 r. w ramach trwałości projektu potwierdza gotowość objęcia wsparciem do 35 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Brzozów w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, teleopiekuńczych oraz działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej.

Gmina Brzozów od 1 września 2023 r. prowadzi nabór ciągły. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług proszone są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych do pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Więcej informacji pod numerem tel: 13 306 10 90.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin

Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia

Załącznik Nr 2 – zaświadczenie MOPS

Załącznik Nr 3 – Zaświadczenie lekarskie

Informacja o zachowaniu trwałości w ramach projektu