Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Portret kobiety w blond włosach w czerwonym żakiecie i bluzce

Beata Szlama, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Gospodarka odpadami

 • przyjmujemy oraz weryfikujemy deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • podejmujemy czynności zmierzające do egzekucyjnego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzimy działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 • przyjmujemy i weryfikujemy sprawozdania od podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

2. Ochrona środowiska

 • udostępniamy informacje o środowisku i jego ochronie,
 • wydajemy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kontrolujemy przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska,
 • prowadzimy monitoring w zakresie ochrony środowiska.

3. Gospodarka ściekowa

 • sporządzamy ewidencję urządzeń komunalnych,
 • kontrolujemy zbiorniki bezodpływowe,
 • kontrolujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4. Prawo wodne

 • prowadzimy postępowania w sprawach naruszenia stanu wody na gruntach.

5.  Ochrona przyrody

 • opiniujemy wnioski i przygotowujemy decyzje w sprawie zezwalania na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, w tym stanowiących własność gminy.

6. Inne

 • prowadzimy sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz zakładaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej,
 • prowadzimy sprawy dotyczące łowiectwa,
 • realizujemy zadania związane z edukacją ekologiczną,
 • prowadzimy sprawy związane z gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest i koordynujemy realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • prowadzimy sprawy dotyczące łowiectwa,
 • realizujemy zadania gminy określone ustawą o ochronie zwierząt,
 • opiniujemy wnioski i przygotowujemy projekty decyzji w zakresie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

Kontakt:
Budynek PGK Sp.z o.o.
ul. Legionistów 10
tel. 13 306 10 87
pokój 2 (parter)

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

Azbest_informacja.docx

Azbest_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobów.pdf

Wniosek-o-odbiór-i-utylizację-odpadów-zawierających-azbest.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-środowiskowych-uwarunkowaniach-Karta-Usługi.docx

Zał.-1-Wniosek-o-wyd.-DUŚ.docx

Zał.-2-Oświadczenie.docx

Zał.-3-KIP-WZÓR.doc

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_wniosek.docx

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_warunki.docx

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu-do-zgłoszenia-zamiaru-usunięcia-drzewa_drzew.docx

Oswiadczenie_o_udostepnieniu_informacji_o_zamiarze_zlozenia_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.docx

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-2021.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usunięcie-drzewa-warunki.docx

Oświadczenie-o-posiadanym-tytule-prawnym.docx

SZKODY-ŁOWIECKIE-opis-spraw-2021.docx

Zgloszenie-szkody-lowieckiej.docx

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.doc

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zgłoszenie-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-1.doc

Oświadczenie-zgłaszającego-instalację-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-zał.-1.docx

Oświadczenie-zał.-2.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Załącznik-–-zgłoszenie-do-ewidencji-zbiornika-bezodpływowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-do-druku-1.doc