Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie informuje, że  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022r. „O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2022r., poz. 1549), które weszły w życie 9 sierpnia 2022r., gminy zostały zobligowane do przeprowadzania raz na dwa lata kontroli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej tj. posiadające zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym przypomina się  właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2519 z późn. zm.) tj. zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia elektronicznej  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z aktualizacją bazy danych dotyczących powyższej ewidencji gminnej i dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Brzozów o wypełnienie druku (kliknij TUTAJ) zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Brzozowie do dnia 16 czerwca 2023 r. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli na Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego począwszy od miesiąca maj/czerwiec 2023 r. planowane są kontrole, podczas których upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie przeprowadzą kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie
z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinni uczynić to niezwłocznie.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury), na których wskazana będzie informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adres nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie j/w dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Brzozowa. Wykaz firm świadczących takie usługi na terenie Gminy Brzozów:

  1. PGK Sp. z o.o. Brzozów – tel. 13 43 415 49
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa – tel. 22 614 59 79
  3. mToilet Sp. z o.o. Warszawa – tel. 800 000 800

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega karze grzywny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie, który znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Legionistów 10 (parter – pok.  Nr 3) lub pod nr tel. 13 306 10 91.

DO POBRANIA:

Załącznik – zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków  do druku