Usługi indywidualnego transportu door-to-door

Usługi indywidualnego transportu door-to-door

obrazek

 

Usługi transportowe door to door (taksówka społeczna) jest to nieodpłatna usługa społeczna skierowana do dorosłych osób, które mają trwałe lub czasowe problemy z mobilnością spowodowane różnymi dolegliwościami zdrowotnymi np. neurologicznymi, chorobą zwyrodnieniową, urazem, niepełnosprawnością czy ze względu na wiek. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.

 

obrazek

Samochód marki volkswagen kolor srebrny, stoi na tle lasu.

Cel projektu: Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności z terenu gminy Brzozów oraz członków PZN KP w Brzozowie poprzez zapewnienie przez Gminę Brzozów usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w okresie od 20.11.2020 do 31.10.2022.

Okres realizacji projektu: od 20.11.2020 do 31.10.2022.

Usługa transportu door-to-door będzie realizowana na terenie gminy Brzozów  przez okres 13-18 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

Z kierowcą może dodatkowo przyjechać asystent, który pomaga osobie wsiąść do pojazdu, a po dotarciu do celu, pomaga również w wejściu do budynku. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może pomóc pokonać również schody przy użyciu nowoczesnego schodołazu.

Z  transportu można skorzystać w ramach zaspokajania jednej z poniższych potrzeb:

  1. aktywizacja społeczna – w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.
  2. cel zawodowy – w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
  3. cel edukacyjny – wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  4. cel zdrowotny – jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usług transportowych door to door zawarte są w ,, Regulaminie usługi indywidualnego transportu door to door świadczonej przez  gminę  Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia  w zakresie mobilności”, jak również można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie,  u radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów.

Przedsięwzięcie jest prowadzone przez Gminę Brzozów w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych koło w Brzozowie w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Finansowanie projektu planowane jest do końca października 2022 roku.

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 osobiście lub  tel. 607 374 830  i na adres email: transport@brzozow.pl  już od środy tj. 27 stycznia b.r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Brzozowie.

Wartość projektu 817 683,23 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 689 143,43 PLN

Formularze

REGULAMIN-USŁUGI-INDYWIDUALNEGO-TRANSPORTU-DOOR-TO-DOOR-ŚWIADCZONEJ-PRZEZ-GMINĘ-BRZOZÓW-DLA-OSÓB-Z-POTRZEBAMI-WSPARCIA-W-ZAKRESIE-MOBILNOŚCI.pdf

Deklaracja-korzystania-z-usług-DTD-w-gminie-Brzozów.docx

zaświadczenie-lekarskie-1.docx