Usługi indywidualnego transportu door-to-door

Usługi indywidualnego transportu door-to-door

Usługi transportowe door to door (taksówka społeczna) jest to nieodpłatna usługa społeczna skierowana do dorosłych osób, które mają trwałe lub czasowe problemy z mobilnością spowodowane różnymi dolegliwościami zdrowotnymi np. neurologicznymi, chorobą zwyrodnieniową, urazem, niepełnosprawnością czy ze względu na wiek. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.

 

Samochód marki volkswagen kolor srebrny, stoi na tle lasu.

Cel projektu: Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności z terenu gminy Brzozów oraz członków PZN KP w Brzozowie poprzez zapewnienie przez Gminę Brzozów usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Efekty projektu: od 01.02.2021 r. do 19.11.2022 r. z usług darmowego transportu skorzystało blisko 700 osób mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością.      W ramach projektu dokonano również renowacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Przekształcona część budynku została dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji projektu: Usługa transportu door-to-door jest obecnie realizowana na terenie gminy Brzozów  przez okres 13 miesięcy od 20.11.2022 r. do 20.12.2023 r.

Z kierowcą może dodatkowo przyjechać asystent, który pomaga osobie wsiąść do pojazdu, a po dotarciu do celu, pomaga również w wejściu do budynku. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może pomóc pokonać również schody przy użyciu nowoczesnego schodołazu.

Z  transportu można skorzystać w ramach zaspokajania jednej z poniższych potrzeb:

  1. aktywizacja społeczna – w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.
  2. cel zawodowy – w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
  3. cel edukacyjny – wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  4. cel zdrowotny – jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usług transportowych door to door zawarte są w ,, Regulaminie usługi indywidualnego transportu door to door świadczonej przez  gminę  Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia  w zakresie mobilności”, jak również można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie,  u radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów.

Przedsięwzięcie jest prowadzone przez Gminę Brzozów w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door-to door . Finansowanie projektu zakończyło się z dniem ukończenia projektu tj. 19.11.2022 r.  Obecnie kontynuacja projektu finansowana jest z budżetu Gminy Brzozów.

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 osobiście lub  tel. 607 374 830.

Formularze

regulamin-taksówka.pdf

Deklaracja-korzystania-z-usług-DTD-w-gminie-Brzozów.docx

zaświadczenie-lekarskie-nowe.docx