Taksówka społeczna

Taksówka społeczna

Samochód marki volkswagen kolor srebrny, stoi na tle lasu.

Usługi transportowe door to door (taksówka społeczna) jest to nieodpłatna usługa społeczna skierowana do dorosłych osób, które mają trwałe lub czasowe problemy z mobilnością spowodowane różnymi dolegliwościami zdrowotnymi np. neurologicznymi, chorobą zwyrodnieniową, urazem, niepełnosprawnością czy ze względu na wiek. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.

Z kierowcą może dodatkowo przyjechać asystent, który pomaga osobie wsiąść do pojazdu, a po dotarciu do celu, pomaga również w wejściu do budynku. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może pomóc pokonać również schody przy użyciu nowoczesnego schodołazu.

Z  transportu można skorzystać w ramach zaspokajania jednej z poniższych potrzeb:

  1. aktywizacja społeczna – w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.
  2. cel zawodowy – w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
  3. cel edukacyjny – wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  4. cel zdrowotny – jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usług transportowych door to door zawarte są w ,, Regulaminie usługi indywidualnego transportu door to door świadczonej przez  gminę  Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia  w zakresie mobilności”, jak również można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie,  u radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów.

Przedsięwzięcie jest prowadzone przez Gminę Brzozów w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych koło w Brzozowie w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Finansowanie projektu planowane jest do końca października 2022 roku.

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 osobiście lub  tel. 13 306 10 54 lub 607 374 830  i na adres email: transport@brzozow.pl  już od środy tj. 27 stycznia b.r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Brzozowie.

Projekt w całości finansowany ze środków PFRON, wartość projektu 817 683,23 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 689 143,43 PLN

Formularze

REGULAMIN-USŁUGI-INDYWIDUALNEGO-TRANSPORTU-DOOR-TO-DOOR-ŚWIADCZONEJ-PRZEZ-GMINĘ-BRZOZÓW-DLA-OSÓB-Z-POTRZEBAMI-WSPARCIA-W-ZAKRESIE-MOBILNOŚCI.pdf

Deklaracja-korzystania-z-usług-DTD-w-gminie-Brzozów.docx

zaświadczenie-lekarskie-1.docx