Twoja Gmina, Twój Urząd

Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2024

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) oraz Uchwałą uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego Gminy Brzozów z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 lutego 2024 r., Kluby Sportowe mogą złożyć projekty na biurze obsługi /parter/ Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 26 lutego br., do godz. 15:30 W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzozów w 2024 roku”. Oferta powinna zawierać pieczęć wnioskodawcy i być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie dotacji stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r., w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów powinny uwzględniać liczbę drużyn sportowych zgłoszonych do rozgrywek ligowych na przestrzeni 2024 roku z wyszczególnieniem prowadzonych sekcji sportowych, kategorii wiekowych i rozgrywkowych. Ponadto informacje w jakim zakresie odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy Brzozów oraz poziom sportowy reprezentowany przez drużynę/drużyny lub zawodnika tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub
w rankingu.

Uwaga! Dotacja może być przyznana w wysokości 99 % całości planowanych kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca musi wykazać w składanym wniosku udział innych środków finansowych tj. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych (kwota dofinansowania w budżetu gminy Brzozów w ramach konkursu nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów poniesionych na realizację zadania).

Informacje na temat konkursu zawarte są ponadto w BIP oraz udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury UM Brzozów pok. Nr. 10, tel: 13-43-410-89.

Do pobrania:
– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 35/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. (ogłoszenie konkursu) >>>do pobrania<<<,
– wzór wniosku >>>do pobrania<<< wersja edytowalna Word,
– wzór aktualizacji opisu działań i kosztorysu realizacji zadania >>>do pobrania<<<,
– klauzula RODO >>>do pobrania<<<,
– oświadczenie o dostępności >>>do pobrania<<<.
– oświadczenie dotyczące pomocy de minimis >>>do pobrania<<<..