Szkoły, przedszkola, żłobki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez w Gminę Brzozów w roku szkolnym 2023/2024

 1. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym w terminie od  21  lutego do 10 marca 2023 r.
 2. Rodzice dzieci urodzonych w 2020 r mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej wyłącznie, gdy przedszkole/szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.
 6. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.
 7. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 8. Dzieci 5-letnie (urodzone w 2018 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone od stycznia do grudnia 2020 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego.
 9. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku Burmistrz Brzozowa skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie
od 13 – 20  lutego 2023 r
. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych w przedszkolu samorządowym nr 2 w Brzozowie.
 2. Do wniosku rodzice dołączają kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Terminy rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

obrazek

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

 

Przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych: