Twoja Gmina, Twój Urząd

Zakończono przebudowę ul. Harcerskiej wartą 2,3 mln zł

Głównym celem inwestycji była poprawa warunków komunikacyjnych i odwodnienia oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej, która jest ważnym ogniwem sieci komunikacyjnej miasta.

Ciąg drogowy jest dość intensywnie wykorzystywany przez ruch pieszych, zwłaszcza młodzież do szkoły podstawowej a także samochody osobowe.

Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej jak również wielorodzinnej.

W ramach zadania z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m; utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m; budowę chodników wraz z barieroporęczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania przewidziano również rewitalizację obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu wraz z modernizacją studni oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: stoliki ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do szachów itp.

Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

 • usunięcie części drzew i zakrzaczenia,
 • wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi,
 • przebudowa części przelotowej istniejącego kanału odwodnienia, wymiana i uzupełnienie wpustów ulicznych;
 • Wykonaniu chodników dla pieszych o łącznej dł. ok. 173 mb
 • Wykonanie placu utwardzonego  wraz z wyposażeniem elementów małej architektury takich jak
  • Stojaki na rowery
  • Ławki parkowe
  • Kosze betonowe
  • Stoliki do gry w szachy wraz ze stołkami.
  • Stoliki terenowe
 • Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  na dł. ok. 435 m i szer. jezdni od 3,5-6,0 m
 • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( oznakowania pionowego oraz poziomego a także barier ochronnych)
 • Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi na ul. Staszica o dł. ok. 75 m
 • Montażu oświetlenia ulicznego,
 • Częściowe umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi na podsypce,
 • Uzupełnienie poboczy,
 • Oczyszczenie i uporządkowanie terenu.
 • Poszerzenie zjazdu z ul. Tysiąclecia na ul. Harcerską ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Poszerzenie zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Staszica ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.
 • Wzmocniono podbudowę pod nawierzchnię asfaltowa na ul. Staszica.

Termin realizacji zadania:  od 22.04.2021 r. do 14.01.2022 r.

Ogółem wartość wynagrodzenia wynosi  2 300 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów zadania stanowi udział własny budżetu Gminy Brzozów.

OPRACOWAŁ: Adam Florek
MATERIAŁY VIDEO: brzozow24.pl