Twoja Gmina, Twój Urząd

Zakaz spalania odpadów roślinnych!

Zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Brzozów Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym bioodpadów. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści gałęzi itp.

Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, natomiast z nieruchomości nieposiadających kompostownika, bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy przyjmowane są na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się w Brzozowie, ul. Legionistów 10 (teren bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.