Twoja Gmina, Twój Urząd

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 25 marca br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 25 marca 2021 r.

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia projektu „Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,

b) zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt. „Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

c) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023,

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 5497 /6 położona w Przysietnicy),

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 5480 położona w Przysietnicy),

f) wyrażenia woli przekazania części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu budowy strażnicy,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1713 położona w Brzozowie),

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 5140 położona w Przysietnicy),

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,

j) przyjęcia sołectwa Zmiennica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021- 2025,

k) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zmiennica na lata 2021- 2025,

l) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2021 r.”,

m) przystąpienia Gminy Brzozów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,

n) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2021 rok,

o) przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzozów.

      4. Zamknięcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie