Twoja Gmina, Twój Urząd

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień (poniedziałek) 29 listopada br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu
29 listopada 2021 r.

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 4409/4 położona w Humniskach),
b) przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (udział w działce nr 5417 położonej w Przysietnicy),
c) przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (udział w działce nr 8362 położonej w Przysietnicy),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 102 położona w Humniskach),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 103 położona w Humniskach),
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działki nr 99 i nr 101 położone w Humniskach),
g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku,
h) zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego),
i) zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dotyczy terenów inwestycyjnych w miejscowości Brzozów),
j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021,
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2021 – 2040,
l) zmiany uchwały własnej Nr LIX/547/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów,
m) przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
n) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów na lata 2021 – 2024,
o) zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzozów,
p) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzozowa,
r) przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie,
s) uchylenia uchwały własnej Nr XLIII/397/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

  1. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP  >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie