Twoja Gmina, Twój Urząd

XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 16 września br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 16 września 2021 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze i usługi w formie teleopieki świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Brzozów w ramach projektu pt. ,,Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze’’ w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII, działanie nr 8.3, numer identyfikacyjny RPPK.08.03.00-18-0041/20-002-01 oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów a Gminą Sanok w sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Sanok, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie,

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzozów na rok szkolny 2021/2022,

d) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Brzozowie,

e) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021.

4. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie