Twoja Gmina, Twój Urząd

Władze miejskie uczciły podczas sesji Rady Miejskiej pamięć powstańców warszawskich

Na początku XL Sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 30 lipca 2021 r., zebrani wysłuchali prelekcji Radnej Marioli Pilszak o tragicznej i heroicznej historii powstania warszawskiego. Następnie radni, przedstawiciele władz miejskich i goście uczcili minutą ciszy pamięć powstańców.

Grupa odświętnie ubranych osbó, stojąca na baczność w sali.

W kolejnej części spotkania, Radni Miejscy przegłosowali uchwały dotyczące m.in. gospodarowania nieruchomościami gminnymi, określenia warunków, trybu udzielania i rozliczenia dotacji służących rozwojowi sportu, uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Brzozowie oraz przyjęcia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów.

Radni rozpatrzyli także petycję wniesioną przez grupę mieszkańców Brzozowa w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Brzozów i uchylenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Wodociągowych i Kanalizacyjnych PGK SP. z o. o. w Brzozowie.  Ponadto rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na budowie przedszkola samorządowego w miejscowości Humniska oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W  związku z wygaśnięciem kadencji Rady Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta, zadecydowano także o wyborze nowych członków do wspomnianego organu.

Po głosowaniach, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  zaznajomiła zebranych z realizowanymi przez gminę projektami takimi jak m.in. „Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora”, Usługa Door to Door czy Ogólnopolska Karta Seniora.

Następnie radni rozpoczęli dyskusję o bieżących sprawach gminy w ramach wolnych wniosków. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Kamińska  zakończyła XL sesję Rady.

UM Brzozów

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.