Mieszkam w Brzozowie Opieka i wsparcie Twoja Gmina, Twój Urząd

Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Trampolina Kariery rozpoczęło rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!”.

Projekt zakłada realizację wsparcia które ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Każdy uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 360 osób (min. 185 kobiet i 175 mężczyzn) w tym osób:

1)      Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;

2)      posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

3)      zamieszkujących w województwo podkarpackie:

w szczególności:

  • osoby z umiarkowanym lub zaznaczanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsje lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
  • kobiety; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy; osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim;

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Opracowanie dla każdego uczestnika diagnozy wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu w formie IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję oraz udzielnie minimum dwóch form wsparcia na etapie aktywizacji wskazanej w IPD (np. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia zgodnie z zapisami IPD.). Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej;
  2. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową http://wybijsienarynkupracy.pl/projekt/  oraz do biura projektu w Rzeszowie pod adresem ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 882 870 003 lub mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!