Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ruszają kontrole domowych pieców i kotłów. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Brzozowa, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Kontrole rozpoczną się 27 listopada br i potrwają do 15 grudnia br.

Kontrole będą przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła ogrzewania oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego.

Kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Kontrole będą przeprowadzane
w godzinach od 6 do 22. Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego:„ Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli
w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 Czynności kontrolne wykonywane będą w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontroli będą  podlegać wszystkie źródła ogrzewania w budynku, skład opału, barwa dymu, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa) oraz ocena wizualna. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną. Z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości
i powtórnie skontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona będzie również działalność edukacyjna na temat: czego w piecu nie można spalać, konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowocześniejsze urządzenia grzewcze oraz
o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

 

Uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego

została przyjęta przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18) i obowiązuje od 1 czerwca 2018r. Nakłada ona obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Terminy wymiany urządzeń.

  • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

  • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

W ramach  programu Czyste powietrze oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo poprzez stronę: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.