Szkoły, przedszkola, żłobki

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Brzozów na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole / szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniach od 15 lutego 2022 r. do dnia 22 lutego 2022 r..

Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

 • obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata – 100 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole – 80 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny – 60 pkt,
 • jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 40 pkt,
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 20 pkt,

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:

 • zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,
 • oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 15/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Wnioski do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy składać w dniach od 1 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. W dniu 8 kwietnia 2022 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 20 kwietnia 2022 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu
25 kwietnia 2022 r.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w w/w zarządzeniu.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór deklaracji i wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w każdym przedszkolu / szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi na terenie Gminy Brzozów.

Do pobrania

 1. Uchwała nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym;
 2. Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r..

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt,
 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt,
 • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

 • oświadczenie rodziców o spełnianiu obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata,
 • oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej szkoły,
 • zaświadczenie lub oświadczenie rodziców potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły,
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 16/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka klasy I uzyskają Państwo w poszczególnych szkołach podstawowych.

Do pobrania

 1. Uchwała nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym;
 2. Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.