Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o wszczęciu uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu,
spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
z siedzibą w Brzozowie

Rada Nadzorcza spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie (dalej również jako „Spółka”) ogłasza wszczęcie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Brzozowie (dalej również jako „Postępowanie kwalifikacyjne”).

I.              Nazwa, adres i dane Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzozowe, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000189907, NIP: 6860000971, REGON: 37116866300.

II.            Termin i miejsce złożenia dokumentów

1.     Zgłoszenia należy składać listem poleconym lub osobiście, w sekretariacie Spółki, adres: ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, piętro I, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie – nie otwierać”.

2.     Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminach od ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 27.06.2022 r.

3.     W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia na wskazany wyżej adres.

III.           Kryteria

4.     Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

1)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)     posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)     nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

5)     korzystać z pełni praw publicznych,

6)     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5.     Kandydaci nie mogą:

1)     pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)     wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)     być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)     pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)     wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6)     spełniać przesłanek wyłączających ich kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

6.     Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 4 i 5 powyżej, powinni mieć wiedzę w zakresie zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, zagadnień ekonomiczno – prawnych, finansowych i administracyjnych.

7.     Dodatkowym atutem będzie wiedza i doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej lub z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, wiedza z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo Wodne oraz doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych.

IV.           Dokumenty

8.     Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

1)     życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego,

2)     list motywacyjny,

3)     oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 5 i 6 (formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

4)     Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

5)     Oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 3 do ogłoszenia),

6)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (załącznik nr 4 do ogłoszenia),

7)     Klauzula informacyjna (załącznik nr 5 do ogłoszenia),

8)     dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 5, 6 i 7,

9)     inne dokumenty według uznania kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

9.     Dokumenty powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

10.  W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

V.            Zasady ogólne

11.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 3 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 8-9, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego. Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia niespełniającego wymogów.

12.  Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

13.  Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

14.  Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

15.  Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

16.  Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 17.

17.  Wstępna weryfikacja zgłoszeń od kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

18.  Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

19.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną w szczególności:

1)     wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki;

2)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub udziałem państwowej lub z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

4)     znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

5)     doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej;

6)     znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, ekonomii, audytu i kontroli finansowej.

20.  W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

21.  Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

VI.           Załączniki:

Załącznik_nr_1_-Formularz_oświadczenia.docx

Załącznik_nr_2_Kwestionariusz_osobowy.docx

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_niekaralności.docx

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych.docx

Załącznik_nr_5_Klauzula_informacyjna.docx