Czas wolny Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

Działka ewid. Nr 636/15 o pow. 1691 m2, objęta KW Nr 37675, położona jest w peryferyjnej części wsi Grabownica Starzeńska. Działka jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, z niewielką skarpą wzdłuż północno-wschodniej granicy, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Zabudowę tymczasową działki stanowią garaże metalowe, nie objęte zakresem wyceny. Kształt działki jest regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni częściowo utwardzonej, urządzoną na działkach sąsiednich, łączącą się z drogą publiczną, stanowiącą drogę wojewódzką DW835. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy teren działki przecinają sieci gazowa i wodociągowa, nie powodując utrudnień w jej zabudowie. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie i dominujące otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, obiekty produkcyjno-magazynowe, nieruchomości gruntowe niezabudowane i leśne. Działka ewid. nr 636/15 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działka nr 636/15 leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ,,budynek mieszkalny jednorodzinny, bezodpływowy osadnik ścieków na działce nr 636/15 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.’’

Cena wywoławcza nieruchomości: 41 000,00 zł  

Wadium: 4 100,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 czerwca  2022 r. o godzinie  10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
  • Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15.

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.