Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o nieutworzeniu w latach 2023 – 2026 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Działając na podstawie § 7 ust. 8 Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w  Brzozowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, kończy się procedurę naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Wobec zgłoszenia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie Gminy Brzozów, mniej niż 5 kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego ( do dnia 16.01.2023 r. wpłynęły 2 kandydatury ), nie tworzy się w kadencji 2023 – 2026 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie.