Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Oddanie drogi Humniska-Skrzyżowanie

Początkiem bieżącego tygodnia, przy udziale radnej Rady Miejskiej Marioli Pilszak, sołtysa Mariusza Fica oraz pracowników Urzędu Miejskiego i brzozowskiej PGK, oficjalnie do użytku oddano wyremontowaną drogę, leżącą na działce gminnej nr 440 na obszarze Sołectwa Humniska-Skrzyżowanie.

Wspomniany odcinek liczy w przybliżeniu 325 m, przy szerokości jezdni wynoszącej 2,5 m. Wartość omamianego zadania wyniosła 202 198,47 zł brutto (z czego 49 770,10 zł pochodziło z funduszu sołeckiego na rok 2022).

Przeprowadzone działania polegały na:

  • wykonaniu profilowania oraz podbudowy z kruszywa łamanego;
  • przygotowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego;
  • robotach wykończeniowych, w tym zabezpieczeniu i obsypaniu poboczy o szerokości ok. 25 cm;
  • wykonaniu umocnień części skarp płytami (48 m2)

Należy również wspomnieć, iż obecnie w Humniskach na „Małej Stronie” rozpoczynają się prace nad kolejnym odcinkiem chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 887. Wyrażamy zadowolenie, że podjęte inwestycje, będą mogły przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy.