Twoja Gmina, Twój Urząd

LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 27 listopada (poniedziałek) br. LXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu
27 listopada 2023 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu,
  2. przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów w drodze przetargu,
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
  4. zmieniająca uchwałę  własną w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Brzozowie oraz nadania
   jej statutu,
  5. przyjęcia programu osłonowego Gminy Brzozów ,,Posiłek w szkole
   i w domu” na lata 2024-2028,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
   do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  7. zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
   Przestrzennego Gminy Brzozów (projekt uchwały na płycie CD),
  8. udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie),
  9. zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie),
  10. udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny Stara Wieś),
  11. zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny Stara Wieś),
  12. udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przysietnicy),
  13. zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przysietnicy),
  14. udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie),
  15. zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie),
  16. udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Humniskach),
  17. zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Humniskach),
  18. zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok (przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Grabownica Starzeńska),
  19. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu
   na realizację zadania publicznego,
  20. zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok (budowa placu zabaw),
  21. zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok (opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brzozów 1/2023),
  22. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2038,
  23. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023.
 1. Zamknięcie obrad LXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

 

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Brzozowie