Twoja Gmina, Twój Urząd

LXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 14 marca (wtorek) br. LXII zwyczajną Sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LXII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 14 marca 2023 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Brzozowie i Komisji Rady
  za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1). przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej,

2). przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów w drodze przetargu (udział w działce nr 7320 położonej w Przysietnicy),

3). przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów w drodze przetargu (udział w działce nr 7398 położonej w Przysietnicy),

4). wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,

5). przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2023 r.’’,

6). przyjęcia gminnego programu osłonowego ,,Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023’’,

7). wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Brzozów i Gminy Dydnia przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Brzozów,

8). zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok,

9). udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,

10). zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2049,

11). wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023,

12). przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2023 rok,

13). petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej,

14). petycji zatytułowanej ,,Oczyszczalnia Brzozów Borkówka’’ (szczegółowe wyjaśnienia kwestii zawartych w petycji zawiera protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytego w dniu 9 listopada 2022 r.,
do wglądu Biurze Rady Miejskiej),

15). rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie