Twoja Gmina, Twój Urząd

LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 16 stycznia (poniedziałek) br. LX Nadzwyczajną Sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 16 stycznia 2023 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia do opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2024 – 2033’’ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

2) zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Brzozów,

3) zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023,

4) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

5) przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów w drodze przetargu,

6) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Brzozów (na rzecz Eplant 69 Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie),

7) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Brzozów (na rzecz ELXCEZ Sp. z o. o. z siedziba w Brzozowie),

8) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,

9) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,

10) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,

11) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023,

12) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa.

4. Zamknięcie obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie