Twoja Gmina, Twój Urząd

LVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 14 grudnia (środa) br. LVIII zwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 14 grudnia 2022 r.:

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Uwagi i wnioski do protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na 2023 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji stałych Rady,

5) dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3) przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029’’,

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Nozdrzec z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sanok z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie