Twoja Gmina, Twój Urząd

LV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 września (środa) br. zwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 28 września 2022 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia statutu Sołectwa Humniska,
 2. uchwalenia statutu Sołectwa Humniska – Skrzyżowanie,
 3. uchwalenia statutu Sołectwa Grabownica Starzeńska,
 4. uchwalenia statutu Sołectwa Górki,
 5. uchwalenia statutu Sołectwa Turze Pole,
 6. uchwalenia statutu Sołectwa Zmiennica,
 7. uchwalenia statutu Sołectwa Stara Wieś,
 8. uchwalenia statutu Sołectwa Przysietnica,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów a Gminą Sanok w sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Sanok, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzozów,
 11. zmiany uchwały Nr XLIII/396/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 22.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów,
 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
 13. zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów,
 14. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 2964/6 położona w Brzozowie),
 15. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 2964/7 położona w Brzozowie),
 16. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów,
 17. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Brzozów – 1/2022’’,
 18. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Brzozów,
 19. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2022,
 20. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2022 – 2049.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP  >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie