Twoja Gmina, Twój Urząd

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Od 1 lutego 2024r. rozpocznie pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, z siedzibą w budynku Brzozowskiego Domu Kultury przy ul. Armii Krajowej 3 celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i obejmie swoim zasięgiem powiat brzozowski.

 Na kwalifikację wojskową wezwania otrzymują mężczyźni z całego powiatu brzozowskiego, są to przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2005 i mężczyźni urodzeni  w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto na kwalifikację wojskową wzywane są kobiety urodzone w latach 2000-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. Każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma zakładaną ewidencję wojskową i  otrzymuje orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobieranie nauki.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.