Twoja Gmina, Twój Urząd

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) poddaje się pod konsultacje „Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”.

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 18 października 2021 r. do 02 listopada 2021 r. 

Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 242/2021.

Do pobrania:

zarzadzenie_242.pdf

Uchwała.pdf

Formularz-uwag.pdf