Czas wolny Twoja Gmina, Twój Urząd

Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2023

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz Uchwałą uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów  został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego Gminy Brzozów z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 lutego  2023 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty na biurze obsługi /parter/ Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 27 lutego br., do godz. 15:30. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu  w Gminie Brzozów w 2023 roku”. Oferta powinna zawierać pieczęć wnioskodawcy i być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie dotacji stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021  r., w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów powinny uwzględniać  liczbę drużyn sportowych zgłoszonych do rozgrywek ligowych na przestrzeni 2023 roku z wyszczególnieniem prowadzonych sekcji sportowych,  kategorii wiekowych i rozgrywkowych. Ponadto informacje w jakim zakresie odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy Brzozów oraz poziom sportowy reprezentowany przez  drużynę/drużyny lub zawodnika tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub
w rankingu.

Uwaga! Dotacja może być przyznana w wysokości 99 %  całości planowanych kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca musi wykazać w składanym wniosku  udział innych środków finansowych tj. środków finansowych własnych  lub  z innych źródeł publicznych  (kwota dofinansowania  w budżetu gminy Brzozów  w ramach konkursu nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów poniesionych na realizację zadania).

Informacje na temat konkursu zawarte są ponadto  w BIP oraz udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury  UM Brzozów pok. Nr. 10, tel: 13-43-410-89.

ZAŁĄCZNIKI:

zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 33/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.  (ogłoszenie konkursu) >>>do pobrania<<<,

wzór wniosku (wersja edytowalna Word) >>>do pobrania<<<,

wzór aktualizacji opisu działań i kosztorysu realizacji zadania  >>>do pobrania<<<,

klauzula RODO >>>do pobrania<<<,

oświadczenie o dostępności >>>do pobrania<<<.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU 

zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 35/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja Gminy Brzozów z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku >>>do pobrania<<<