Ochrona zdrowia Opieka i wsparcie

Konkurs na realizację zadań publicznych

Konkurs dotyczy zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

W konkursie mogą brać udział podmioty, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Brzozów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, do 21 lutego 2020 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Podstawa prawna:  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2365).

Przeczytaj zarządzenie

 

Rozwiazywanie_problemow_alkoholowych_2020.doc